[பா3ல முகுந்தா3ஷ்டகம்] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Tamil

கராரவிந்தே3ந பதா3ரவிந்த3ம் முகா2ரவிந்தே3 விநிவேஶயந்தம் ।
வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடே ஶயாநம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 1 ॥

ஸம்ஹ்ருத்ய லோகாந்வடபத்ரமத்4யே ஶயாநமாத்3யந்தவிஹீநரூபம் ।
ஸர்வேஶ்வரம் ஸர்வஹிதாவதாரம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 2 ॥

இந்தீ3வரஶ்யாமலகோமலாங்க3ம் இந்த்3ராதி3தே3வார்சிதபாத3பத்3மம் ।
ஸந்தாநகல்பத்3ருமமாஶ்ரிதாநாம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 3 ॥

லம்பா3லகம் லம்பி3தஹாரயஷ்டிம் ஶ்ருங்கா3ரலீலாங்கிதத3ந்தபங்க்திம் ।
பி3ம்பா34ரம் சாருவிஶாலநேத்ரம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 4 ॥

ஶிக்யே நிதா4யாத்3யபயோத3தீ4நி ப3ஹிர்க3தாயாம் வ்ரஜநாயிகாயாம் ।
பு4க்த்வா யதே2ஷ்டம் கபடேந ஸுப்தம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 5 ॥

கலிந்தஜ3ாந்தஸ்தி2தகாலியஸ்ய ப2ணாக்3ரரங்கே3நடநப்ரியந்தம் ।
தத்புச்ச2ஹஸ்தம் ஶரதி3ந்து3வக்த்ரம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 6 ॥

உலூக2லே ப3த்34முதா3ரஶௌர்யம் உத்துங்க3யுக்3மார்ஜுந ப4ங்க3லீலம் ।
உத்பு2ல்லபத்3மாயத சாருநேத்ரம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 7 ॥

ஆலோக்ய மாதுர்முக2மாத3ரேண ஸ்தந்யம் பிப3ந்தம் ஸரஸீருஹாக்ஷம் ।
ஸச்சிந்மயம் தே3வமநந்தரூபம் பா3லம் முகுந்த3ம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 8 ॥

********

Leave a Comment