[બુધ કવચમ્] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Gujarati With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram Gujarati Lyrics અસ્ય શ્રીબુધકવચસ્તોત્રમંત્રસ્ય, કશ્યપ ઋષિઃ,અનુષ્ટુપ્ છંદઃ, બુધો દેવતા, બુધપ્રીત્યર્થં જપે વિનિયોગઃ । અથ બુધ કવચમ્બુધસ્તુ પુસ્તકધરઃ કુંકુમસ્ય સમદ્યુતિઃ ।પીતાંબરધરઃ પાતુ પીતમાલ્યાનુલેપનઃ ॥ 1 ॥ કટિં ચ પાતુ મે સૌમ્યઃ શિરોદેશં બુધસ્તથા ।નેત્રે જ્ઞાનમયઃ પાતુ શ્રોત્રે પાતુ નિશાપ્રિયઃ ॥ 2 ॥ ઘ્રાણં ગંધપ્રિયઃ પાતુ જિહ્વાં વિદ્યાપ્રદો મમ ।કંઠં પાતુ વિધોઃ પુત્રો ભુજૌ … Read more