[બુધ કવચમ્] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Gujarati With PDF

Budha Kavacham Stotram Gujarati Lyrics

અસ્ય શ્રીબુધકવચસ્તોત્રમંત્રસ્ય, કશ્યપ ઋષિઃ,
અનુષ્ટુપ્ છંદઃ, બુધો દેવતા, બુધપ્રીત્યર્થં જપે વિનિયોગઃ ।

અથ બુધ કવચમ્
બુધસ્તુ પુસ્તકધરઃ કુંકુમસ્ય સમદ્યુતિઃ ।
પીતાંબરધરઃ પાતુ પીતમાલ્યાનુલેપનઃ ॥ 1 ॥

કટિં ચ પાતુ મે સૌમ્યઃ શિરોદેશં બુધસ્તથા ।
નેત્રે જ્ઞાનમયઃ પાતુ શ્રોત્રે પાતુ નિશાપ્રિયઃ ॥ 2 ॥

ઘ્રાણં ગંધપ્રિયઃ પાતુ જિહ્વાં વિદ્યાપ્રદો મમ ।
કંઠં પાતુ વિધોઃ પુત્રો ભુજૌ પુસ્તકભૂષણઃ ॥ 3 ॥

વક્ષઃ પાતુ વરાંગશ્ચ હૃદયં રોહિણીસુતઃ ।
નાભિં પાતુ સુરારાધ્યો મધ્યં પાતુ ખગેશ્વરઃ ॥ 4 ॥

જાનુની રૌહિણેયશ્ચ પાતુ જંઘે??ઉખિલપ્રદઃ ।
પાદૌ મે બોધનઃ પાતુ પાતુ સૌમ્યો??ઉખિલં વપુઃ ॥ 5 ॥

અથ ફલશ્રુતિઃ
એતદ્ધિ કવચં દિવ્યં સર્વપાપપ્રણાશનમ્ ।
સર્વરોગપ્રશમનં સર્વદુઃખનિવારણમ્ ॥ 6 ॥

આયુરારોગ્યશુભદં પુત્રપૌત્રપ્રવર્ધનમ્ ।
યઃ પઠેચ્છૃણુયાદ્વાપિ સર્વત્ર વિજયી ભવેત્ ॥ 7 ॥

॥ ઇતિ શ્રીબ્રહ્મવૈવર્તપુરાણે બુધકવચં સંપૂર્ણમ્ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment