[బుధ కవచం] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Telugu With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in Telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram Telugu Lyrics అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య, కశ్యప ఋషిః,అనుష్టుప్ ఛందః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః । అథ బుధ కవచంబుధస్తు పుస్తకధరః కుంకుమస్య సమద్యుతిః ।పీతాంబరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః ॥ 1 ॥ కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా ।నేత్రే జ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః ॥ 2 ॥ ఘ్రాణం గంధప్రియః పాతు జిహ్వాం విద్యాప్రదో మమ ।కంఠం పాతు విధోః పుత్రో భుజౌ … Read more