[బుధ కవచం] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Telugu With PDF

Budha Kavacham Stotram Telugu Lyrics

అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య, కశ్యప ఋషిః,
అనుష్టుప్ ఛందః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః ।

అథ బుధ కవచం
బుధస్తు పుస్తకధరః కుంకుమస్య సమద్యుతిః ।
పీతాంబరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః ॥ 1 ॥

కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా ।
నేత్రే జ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః ॥ 2 ॥

ఘ్రాణం గంధప్రియః పాతు జిహ్వాం విద్యాప్రదో మమ ।
కంఠం పాతు విధోః పుత్రో భుజౌ పుస్తకభూషణః ॥ 3 ॥

వక్షః పాతు వరాంగశ్చ హృదయం రోహిణీసుతః ।
నాభిం పాతు సురారాధ్యో మధ్యం పాతు ఖగేశ్వరః ॥ 4 ॥

జానునీ రౌహిణేయశ్చ పాతు జంఘే??ఉఖిలప్రదః ।
పాదౌ మే బోధనః పాతు పాతు సౌమ్యో??ఉఖిలం వపుః ॥ 5 ॥

అథ ఫలశ్రుతిః
ఏతద్ధి కవచం దివ్యం సర్వపాపప్రణాశనం ।
సర్వరోగప్రశమనం సర్వదుఃఖనివారణం ॥ 6 ॥

ఆయురారోగ్యశుభదం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనం ।
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ॥ 7 ॥

॥ ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తపురాణే బుధకవచం సంపూర్ణం ॥

********

Also Read:

Leave a Comment