[ദേവി കവചമ്] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Malayalam ഓം നമശ്ചംഡികായൈ ന്യാസഃഅസ്യ ശ്രീ ചംഡീ കവചസ്യ । ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ ।ചാമുംഡാ ദേവതാ । അംഗന്യാസോക്ത മാതരോ ബീജമ് । നവാവരണോ മംത്രശക്തിഃ । ദിഗ്ബംധ ദേവതാഃ തത്വം । ശ്രീ ജഗദംബാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പാഠാംഗത്വേന ജപേ വിനിയോഗഃ ॥ ഓം നമശ്ചംഡികായൈ മാര്കംഡേയ ഉവാച ।ഓം യദ്ഗുഹ്യം പരമം ലോകേ സര്വരക്ഷാകരം നൃണാമ് ।യന്ന കസ്യചിദാഖ്യാതം തന്മേ ബ്രൂഹി പിതാമഹ … Read more