[ദേവി കവചമ്] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Malayalam

ഓം നമശ്ചംഡികായൈ

ന്യാസഃ
അസ്യ ശ്രീ ചംഡീ കവചസ്യ । ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ ।
ചാമുംഡാ ദേവതാ । അംഗന്യാസോക്ത മാതരോ ബീജമ് । നവാവരണോ മംത്രശക്തിഃ । ദിഗ്ബംധ ദേവതാഃ തത്വം । ശ്രീ ജഗദംബാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പാഠാംഗത്വേന ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ഓം നമശ്ചംഡികായൈ

മാര്കംഡേയ ഉവാച ।
ഓം യദ്ഗുഹ്യം പരമം ലോകേ സര്വരക്ഷാകരം നൃണാമ് ।
യന്ന കസ്യചിദാഖ്യാതം തന്മേ ബ്രൂഹി പിതാമഹ ॥ 1 ॥

ബ്രഹ്മോവാച ।
അസ്തി ഗുഹ്യതമം വിപ്ര സര്വഭൂതോപകാരകമ് ।
ദേവ്യാസ്തു കവചം പുണ്യം തച്ഛൃണുഷ്വ മഹാമുനേ ॥ 2 ॥

പ്രഥമം ശൈലപുത്രീ ച ദ്വിതീയം ബ്രഹ്മചാരിണീ ।
തൃതീയം ചംദ്രഘംടേതി കൂഷ്മാംഡേതി ചതുര്ഥകമ് ॥ 3 ॥

പംചമം സ്കംദമാതേതി ഷഷ്ഠം കാത്യായനീതി ച ।
സപ്തമം കാലരാത്രീതി മഹാഗൌരീതി ചാഷ്ടമമ് ॥ 4 ॥

നവമം സിദ്ധിദാത്രീ ച നവദുര്ഗാഃ പ്രകീര്തിതാഃ ।
ഉക്താന്യേതാനി നാമാനി ബ്രഹ്മണൈവ മഹാത്മനാ ॥ 5 ॥

അഗ്നിനാ ദഹ്യമാനസ്തു ശത്രുമധ്യേ ഗതോ രണേ ।
വിഷമേ ദുര്ഗമേ ചൈവ ഭയാര്താഃ ശരണം ഗതാഃ ॥ 6 ॥

ന തേഷാം ജായതേ കിംചിദശുഭം രണസംകടേ ।
നാപദം തസ്യ പശ്യാമി ശോകദുഃഖഭയം ന ഹി ॥ 7 ॥

യൈസ്തു ഭക്ത്യാ സ്മൃതാ നൂനം തേഷാം വൃദ്ധിഃ പ്രജായതേ ।
യേ ത്വാം സ്മരംതി ദേവേശി രക്ഷസേ താന്നസംശയഃ ॥ 8 ॥

പ്രേതസംസ്ഥാ തു ചാമുംഡാ വാരാഹീ മഹിഷാസനാ ।
ഐംദ്രീ ഗജസമാരൂഢാ വൈഷ്ണവീ ഗരുഡാസനാ ॥ 9 ॥

മാഹേശ്വരീ വൃഷാരൂഢാ കൌമാരീ ശിഖിവാഹനാ ।
ലക്ഷ്മീഃ പദ്മാസനാ ദേവീ പദ്മഹസ്താ ഹരിപ്രിയാ ॥ 10 ॥

ശ്വേതരൂപധരാ ദേവീ ഈശ്വരീ വൃഷവാഹനാ ।
ബ്രാഹ്മീ ഹംസസമാരൂഢാ സര്വാഭരണഭൂഷിതാ ॥ 11 ॥

ഇത്യേതാ മാതരഃ സര്വാഃ സര്വയോഗസമന്വിതാഃ ।
നാനാഭരണാശോഭാഢ്യാ നാനാരത്നോപശോഭിതാഃ ॥ 12 ॥

ദൃശ്യംതേ രഥമാരൂഢാ ദേവ്യഃ ക്രോധസമാകുലാഃ ।
ശംഖം ചക്രം ഗദാം ശക്തിം ഹലം ച മുസലായുധമ് ॥ 13 ॥

ഖേടകം തോമരം ചൈവ പരശും പാശമേവ ച ।
കുംതായുധം ത്രിശൂലം ച ശാരംഗമായുധമുത്തമമ് ॥ 14 ॥

ദൈത്യാനാം ദേഹനാശായ ഭക്താനാമഭയായ ച ।
ധാരയംത്യായുധാനീത്ഥം ദേവാനാം ച ഹിതായ വൈ ॥ 15 ॥

നമസ്തേഽസ്തു മഹാരൌദ്രേ മഹാഘോരപരാക്രമേ ।
മഹാബലേ മഹോത്സാഹേ മഹാഭയവിനാശിനി ॥ 16 ॥

ത്രാഹി മാം ദേവി ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യേ ശത്രൂണാം ഭയവര്ധിനി ।
പ്രാച്യാം രക്ഷതു മാമൈംദ്രീ ആഗ്നേയ്യാമഗ്നിദേവതാ ॥ 17 ॥

ദക്ഷിണേഽവതു വാരാഹീ നൈരൃത്യാം ഖഡ്ഗധാരിണീ ।
പ്രതീച്യാം വാരുണീ രക്ഷേദ്വായവ്യാം മൃഗവാഹിനീ ॥ 18 ॥

ഉദീച്യാം പാതു കൌമാരീ ഐശാന്യാം ശൂലധാരിണീ ।
ഊര്ധ്വം ബ്രഹ്മാണീ മേ രക്ഷേദധസ്താദ്വൈഷ്ണവീ തഥാ ॥ 19 ॥

ഏവം ദശ ദിശോ രക്ഷേച്ചാമുംഡാ ശവവാഹനാ ।
ജയാ മേ ചാഗ്രതഃ പാതു വിജയാ പാതു പൃഷ്ഠതഃ ॥ 20 ॥

അജിതാ വാമപാര്ശ്വേ തു ദക്ഷിണേ ചാപരാജിതാ ।
ശിഖാമുദ്യോതിനീ രക്ഷേദുമാ മൂര്ധ്നി വ്യവസ്ഥിതാ ॥ 21 ॥

മാലാധരീ ലലാടേ ച ഭ്രുവൌ രക്ഷേദ്യശസ്വിനീ ।
ത്രിനേത്രാ ച ഭ്രുവോര്മധ്യേ യമഘംടാ ച നാസികേ ॥ 22 ॥

ശംഖിനീ ചക്ഷുഷോര്മധ്യേ ശ്രോത്രയോര്ദ്വാരവാസിനീ ।
കപോലൌ കാലികാ രക്ഷേത്കര്ണമൂലേ തു ശാംകരീ ॥ 23 ॥

നാസികായാം സുഗംധാ ച ഉത്തരോഷ്ഠേ ച ചര്ചികാ ।
അധരേ ചാമൃതകലാ ജിഹ്വായാം ച സരസ്വതീ ॥ 24 ॥

ദംതാന് രക്ഷതു കൌമാരീ കംഠദേശേ തു ചംഡികാ ।
ഘംടികാം ചിത്രഘംടാ ച മഹാമായാ ച താലുകേ ॥ 25 ॥

കാമാക്ഷീ ചിബുകം രക്ഷേദ്വാചം മേ സര്വമംഗളാ ।
ഗ്രീവായാം ഭദ്രകാളീ ച പൃഷ്ഠവംശേ ധനുര്ധരീ ॥ 26 ॥

നീലഗ്രീവാ ബഹിഃ കംഠേ നലികാം നലകൂബരീ ।
സ്കംധയോഃ ഖഡ്ഗിനീ രക്ഷേദ്ബാഹൂ മേ വജ്രധാരിണീ ॥ 27 ॥

ഹസ്തയോര്ദംഡിനീ രക്ഷേദംബികാ ചാംഗുലീഷു ച ।
നഖാംഛൂലേശ്വരീ രക്ഷേത്കുക്ഷൌ രക്ഷേത്കുലേശ്വരീ ॥ 28 ॥

സ്തനൌ രക്ഷേന്മഹാദേവീ മനഃശോകവിനാശിനീ ।
ഹൃദയേ ലലിതാ ദേവീ ഉദരേ ശൂലധാരിണീ ॥ 29 ॥

നാഭൌ ച കാമിനീ രക്ഷേദ്ഗുഹ്യം ഗുഹ്യേശ്വരീ തഥാ ।
പൂതനാ കാമികാ മേഢ്രം ഗുദേ മഹിഷവാഹിനീ ॥ 30 ॥

കട്യാം ഭഗവതീ രക്ഷേജ്ജാനുനീ വിംധ്യവാസിനീ ।
ജംഘേ മഹാബലാ രക്ഷേത്സര്വകാമപ്രദായിനീ ॥ 31 ॥

ഗുല്ഫയോര്നാരസിംഹീ ച പാദപൃഷ്ഠേ തു തൈജസീ ।
പാദാംഗുലീഷു ശ്രീ രക്ഷേത്പാദാധസ്തലവാസിനീ ॥ 32 ॥

നഖാന് ദംഷ്ട്രകരാലീ ച കേശാംശ്ചൈവോര്ധ്വകേശിനീ ।
രോമകൂപേഷു കൌബേരീ ത്വചം വാഗീശ്വരീ തഥാ ॥ 33 ॥

രക്തമജ്ജാവസാമാംസാന്യസ്ഥിമേദാംസി പാര്വതീ ।
അംത്രാണി കാലരാത്രിശ്ച പിത്തം ച മുകുടേശ്വരീ ॥ 34 ॥

പദ്മാവതീ പദ്മകോശേ കഫേ ചൂഡാമണിസ്തഥാ ।
ജ്വാലാമുഖീ നഖജ്വാലാമഭേദ്യാ സര്വസംധിഷു ॥ 35 ॥

ശുക്രം ബ്രഹ്മാണി! മേ രക്ഷേച്ഛായാം ഛത്രേശ്വരീ തഥാ ।
അഹംകാരം മനോ ബുദ്ധിം രക്ഷേന്മേ ധര്മധാരിണീ ॥ 36 ॥

പ്രാണാപാനൌ തഥാ വ്യാനമുദാനം ച സമാനകമ് ।
വജ്രഹസ്താ ച മേ രക്ഷേത്പ്രാണം കല്യാണശോഭനാ ॥ 37 ॥

രസേ രൂപേ ച ഗംധേ ച ശബ്ദേ സ്പര്ശേ ച യോഗിനീ ।
സത്ത്വം രജസ്തമശ്ചൈവ രക്ഷേന്നാരായണീ സദാ ॥ 38 ॥

ആയൂ രക്ഷതു വാരാഹീ ധര്മം രക്ഷതു വൈഷ്ണവീ ।
യശഃ കീര്തിം ച ലക്ഷ്മീം ച ധനം വിദ്യാം ച ചക്രിണീ ॥ 39 ॥

ഗോത്രമിംദ്രാണി! മേ രക്ഷേത്പശൂന്മേ രക്ഷ ചംഡികേ ।
പുത്രാന് രക്ഷേന്മഹാലക്ഷ്മീര്ഭാര്യാം രക്ഷതു ഭൈരവീ ॥ 40 ॥

പംഥാനം സുപഥാ രക്ഷേന്മാര്ഗം ക്ഷേമകരീ തഥാ ।
രാജദ്വാരേ മഹാലക്ഷ്മീര്വിജയാ സര്വതഃ സ്ഥിതാ ॥ 41 ॥

രക്ഷാഹീനം തു യത്-സ്ഥാനം വര്ജിതം കവചേന തു ।
തത്സര്വം രക്ഷ മേ ദേവി! ജയംതീ പാപനാശിനീ ॥ 42 ॥

പദമേകം ന ഗച്ഛേത്തു യദീച്ഛേച്ഛുഭമാത്മനഃ ।
കവചേനാവൃതോ നിത്യം യത്ര യത്രൈവ ഗച്ഛതി ॥ 43 ॥

തത്ര തത്രാര്ഥലാഭശ്ച വിജയഃ സാര്വകാമികഃ ।
യം യം ചിംതയതേ കാമം തം തം പ്രാപ്നോതി നിശ്ചിതമ് ॥ 44 ॥

പരമൈശ്വര്യമതുലം പ്രാപ്സ്യതേ ഭൂതലേ പുമാന് ।
നിര്ഭയോ ജായതേ മര്ത്യഃ സംഗ്രാമേഷ്വപരാജിതഃ ॥ 45 ॥

ത്രൈലോക്യേ തു ഭവേത്പൂജ്യഃ കവചേനാവൃതഃ പുമാന് ।
ഇദം തു ദേവ്യാഃ കവചം ദേവാനാമപി ദുര്ലഭമ് ॥ 46 ॥

യഃ പഠേത്പ്രയതോ നിത്യം ത്രിസംധ്യം ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ।
ദൈവീകലാ ഭവേത്തസ്യ ത്രൈലോക്യേഷ്വപരാജിതഃ । 47 ॥

ജീവേദ്വര്ഷശതം സാഗ്രമപമൃത്യുവിവര്ജിതഃ ।
നശ്യംതി വ്യാധയഃ സര്വേ ലൂതാവിസ്ഫോടകാദയഃ ॥ 48 ॥

സ്ഥാവരം ജംഗമം ചൈവ കൃത്രിമം ചൈവ യദ്വിഷമ് ।
അഭിചാരാണി സര്വാണി മംത്രയംത്രാണി ഭൂതലേ ॥ 49 ॥

ഭൂചരാഃ ഖേചരാശ്ചൈവ ജുലജാശ്ചോപദേശികാഃ ।
സഹജാ കുലജാ മാലാ ഡാകിനീ ശാകിനീ തഥാ ॥ 50 ॥

അംതരിക്ഷചരാ ഘോരാ ഡാകിന്യശ്ച മഹാബലാഃ ।
ഗ്രഹഭൂതപിശാചാശ്ച യക്ഷഗംധര്വരാക്ഷസാഃ ॥ 51 ॥

ബ്രഹ്മരാക്ഷസവേതാലാഃ കൂഷ്മാംഡാ ഭൈരവാദയഃ ।
നശ്യംതി ദര്ശനാത്തസ്യ കവചേ ഹൃദി സംസ്ഥിതേ ॥ 52 ॥

മാനോന്നതിര്ഭവേദ്രാജ്ഞസ്തേജോവൃദ്ധികരം പരം ।
യശസാ വര്ധതേ സോഽപി കീര്തിമംഡിതഭൂതലേ ॥ 53 ॥

ജപേത്സപ്തശതീം ചംഡീം കൃത്വാ തു കവചം പുരാ ।
യാവദ്ഭൂമംഡലം ധത്തേ സശൈലവനകാനനമ് ॥ 54 ॥

താവത്തിഷ്ഠതി മേദിന്യാം സംതതിഃ പുത്രപൌത്രികീ ।
ദേഹാംതേ പരമം സ്ഥാനം യത്സുരൈരപി ദുര്ലഭമ് ॥ 55 ॥

പ്രാപ്നോതി പുരുഷോ നിത്യം മഹാമായാപ്രസാദതഃ ।
ലഭതേ പരമം രൂപം ശിവേന സഹ മോദതേ ॥ 56 ॥

॥ ഇതി വാരാഹപുരാണേ ഹരിഹരബ്രഹ്മ വിരചിതം ദേവ്യാഃ കവചം സംപൂര്ണമ് ॥

********

Also Read:

Leave a Comment