[தே3வி கவசம்] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Tamil ஓம் நமஶ்சண்டி3காயை ந்யாஸ:அஸ்ய ஶ்ரீ சண்டீ3 கவசஸ்ய । ப்3ரஹ்மா ருஷி: । அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3 ।சாமுண்டா3 தே3வதா । அங்க3ந்யாஸோக்த மாதரோ பீ3ஜம் । நவாவரணோ மந்த்ரஶக்தி: । தி3க்3ப3ந்த4 தே3வதா: தத்வம் । ஶ்ரீ ஜக3த3ம்பா3 ப்ரீத்யர்தே2 ஸப்தஶதீ பாடா2ங்க3த்வேந ஜபே விநியோக:3 ॥ ஓம் நமஶ்சண்டி3காயை மார்கண்டே3ய உவாச ।ஓம் யத்3கு3ஹ்யம் பரமம் லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ।யந்ந கஸ்யசிதா3க்2யாதம் தந்மே ப்3ரூஹி பிதாமஹ ॥ 1 ॥ ப்3ரஹ்மோவாச ।அஸ்தி கு3ஹ்யதமம் விப்ர … Read more