[தே3வி கவசம்] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Tamil

ஓம் நமஶ்சண்டி3காயை

ந்யாஸ:
அஸ்ய ஶ்ரீ சண்டீ3 கவசஸ்ய । ப்3ரஹ்மா ருஷி: । அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3 ।
சாமுண்டா3 தே3வதா । அங்க3ந்யாஸோக்த மாதரோ பீ3ஜம் । நவாவரணோ மந்த்ரஶக்தி: । தி3க்33ந்த4 தே3வதா: தத்வம் । ஶ்ரீ ஜக33ம்பா3 ப்ரீத்யர்தே2 ஸப்தஶதீ பாடா2ங்க3த்வேந ஜபே விநியோக:3 ॥

ஓம் நமஶ்சண்டி3காயை

மார்கண்டே3ய உவாச ।
ஓம் யத்3கு3ஹ்யம் பரமம் லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ।
யந்ந கஸ்யசிதா3க்2யாதம் தந்மே ப்3ரூஹி பிதாமஹ ॥ 1 ॥

ப்3ரஹ்மோவாச ।
அஸ்தி கு3ஹ்யதமம் விப்ர ஸர்வபூ4தோபகாரகம் ।
தே3வ்யாஸ்து கவசம் புண்யம் தச்ச்2ருணுஷ்வ மஹாமுநே ॥ 2 ॥

ப்ரத2மம் ஶைலபுத்ரீ ச த்3விதீயம் ப்3ரஹ்மசாரிணீ ।
த்ருதீயம் சந்த்3ரக4ண்டேதி கூஷ்மாண்டே3தி சதுர்த2கம் ॥ 3 ॥

பஞ்சமம் ஸ்கந்த3மாதேதி ஷஷ்ட2ம் காத்யாயநீதி ச ।
ஸப்தமம் காலராத்ரீதி மஹாகௌ3ரீதி சாஷ்டமம் ॥ 4 ॥

நவமம் ஸித்3தி4தா3த்ரீ ச நவது3ர்கா3: ப்ரகீர்திதா: ।
உக்தாந்யேதாநி நாமாநி ப்3ரஹ்மணைவ மஹாத்மநா ॥ 5 ॥

அக்3நிநா த3ஹ்யமாநஸ்து ஶத்ருமத்4யே க3தோ ரணே ।
விஷமே து3ர்க3மே சைவ ப4யார்தா: ஶரணம் க3தா: ॥ 6 ॥

ந தேஷாம் ஜாயதே கிஞ்சித3ஶுப4ம் ரணஸங்கடே ।
நாபத3ம் தஸ்ய பஶ்யாமி ஶோகது3:க24யம் ந ஹி ॥ 7 ॥

யைஸ்து ப4க்த்யா ஸ்ம்ருதா நூநம் தேஷாம் வ்ருத்3தி4: ப்ரஜாயதே ।
யே த்வாம் ஸ்மரந்தி தே3வேஶி ரக்ஷஸே தாந்நஸம்ஶய: ॥ 8 ॥

ப்ரேதஸம்ஸ்தா2 து சாமுண்டா3 வாராஹீ மஹிஷாஸநா ।
ஐந்த்3ரீ கஜ3ஸமாரூடா4 வைஷ்ணவீ க3ருடா3ஸநா ॥ 9 ॥

மாஹேஶ்வரீ வ்ருஷாரூடா4 கௌமாரீ ஶிகி2வாஹநா ।
லக்ஷ்மீ: பத்3மாஸநா தே3வீ பத்3மஹஸ்தா ஹரிப்ரியா ॥ 1௦ ॥

ஶ்வேதரூபத4ரா தே3வீ ஈஶ்வரீ வ்ருஷவாஹநா ।
ப்3ராஹ்மீ ஹம்ஸஸமாரூடா4 ஸர்வாப4ரணபூ4ஷிதா ॥ 11 ॥

இத்யேதா மாதர: ஸர்வா: ஸர்வயோக3ஸமந்விதா: ।
நாநாப4ரணாஶோபா4ட்4யா நாநாரத்நோபஶோபி4தா: ॥ 12 ॥

த்3ருஶ்யந்தே ரத2மாரூடா4 தே3வ்ய: க்ரோத4ஸமாகுலா: ।
ஶங்க2ம் சக்ரம் க3தா3ம் ஶக்திம் ஹலம் ச முஸலாயுத4ம் ॥ 13 ॥

கே2டகம் தோமரம் சைவ பரஶும் பாஶமேவ ச ।
குந்தாயுத4ம் த்ரிஶூலம் ச ஶார்ங்க3மாயுத4முத்தமம் ॥ 14 ॥

தை3த்யாநாம் தே3ஹநாஶாய ப4க்தாநாமப4யாய ச ।
தா4ரயந்த்யாயுதா4நீத்த2ம் தே3வாநாம் ச ஹிதாய வை ॥ 15 ॥

நமஸ்தேஸ்து மஹாரௌத்3ரே மஹாகோ4ரபராக்ரமே ।
மஹாப3லே மஹோத்ஸாஹே மஹாப4யவிநாஶிநி ॥ 16 ॥

த்ராஹி மாம் தே3வி து3ஷ்ப்ரேக்ஷ்யே ஶத்ரூணாம் ப4யவர்தி4நி ।
ப்ராச்யாம் ரக்ஷது மாமைந்த்3ரீ ஆக்3நேய்யாமக்3நிதே3வதா ॥ 17 ॥

3க்ஷிணேவது வாராஹீ நைர்ருத்யாம் க2ட்33தா4ரிணீ ।
ப்ரதீச்யாம் வாருணீ ரக்ஷேத்3வாயவ்யாம் ம்ருக3வாஹிநீ ॥ 18 ॥

உதீ3ச்யாம் பாது கௌமாரீ ஐஶாந்யாம் ஶூலதா4ரிணீ ।
ஊர்த்4வம் ப்3ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேத34ஸ்தாத்3வைஷ்ணவீ ததா2 ॥ 19 ॥

ஏவம் த3ஶ தி3ஶோ ரக்ஷேச்சாமுண்டா3 ஶவவாஹநா ।
ஜயா மே சாக்3ரத: பாது விஜயா பாது ப்ருஷ்ட2த: ॥ 2௦ ॥

அஜிதா வாமபார்ஶ்வே து த3க்ஷிணே சாபராஜிதா ।
ஶிகா2முத்3யோதிநீ ரக்ஷேது3மா மூர்த்4நி வ்யவஸ்தி2தா ॥ 21 ॥

மாலாத4ரீ லலாடே ச ப்4ருவௌ ரக்ஷேத்3யஶஸ்விநீ ।
த்ரிநேத்ரா ச ப்4ருவோர்மத்4யே யமக4ண்டா ச நாஸிகே ॥ 22 ॥

ஶங்கி2நீ சக்ஷுஷோர்மத்4யே ஶ்ரோத்ரயோர்த்3வாரவாஸிநீ ।
கபோலௌ காலிகா ரக்ஷேத்கர்ணமூலே து ஶாங்கரீ ॥ 23 ॥

நாஸிகாயாம் ஸுக3ந்தா4 ச உத்தரோஷ்டே2 ச சர்சிகா ।
அத4ரே சாம்ருதகலா ஜிஹ்வாயாம் ச ஸரஸ்வதீ ॥ 24 ॥

3ந்தாந் ரக்ஷது கௌமாரீ கண்ட2தே3ஶே து சண்டி3கா ।
4ண்டிகாம் சித்ரக4ண்டா ச மஹாமாயா ச தாலுகே ॥ 25 ॥

காமாக்ஷீ சிபு3கம் ரக்ஷேத்3வாசம் மே ஸர்வமங்க3ல்தா3 ।
க்3ரீவாயாம் ப4த்3ரகால்தீ3 ச ப்ருஷ்ட2வம்ஶே த4நுர்த4ரீ ॥ 26 ॥

நீலக்3ரீவா ப3ஹி: கண்டே2 நலிகாம் நலகூப3ரீ ।
ஸ்கந்த4யோ: க2ட்3கி3நீ ரக்ஷேத்3பா3ஹூ மே வஜ்ரதா4ரிணீ ॥ 27 ॥

ஹஸ்தயோர்த3ண்டி3நீ ரக்ஷேத3ம்பி3கா சாங்கு3லீஷு ச ।
நகா2ஞ்சூ2லேஶ்வரீ ரக்ஷேத்குக்ஷௌ ரக்ஷேத்குலேஶ்வரீ ॥ 28 ॥

ஸ்தநௌ ரக்ஷேந்மஹாதே3வீ மந:ஶோகவிநாஶிநீ ।
ஹ்ருத3யே லலிதா தே3வீ உத3ரே ஶூலதா4ரிணீ ॥ 29 ॥

நாபௌ4 ச காமிநீ ரக்ஷேத்3கு3ஹ்யம் கு3ஹ்யேஶ்வரீ ததா2 ।
பூதநா காமிகா மேட்4ரம் கு3தே3 மஹிஷவாஹிநீ ॥ 3௦ ॥

கட்யாம் ப43வதீ ரக்ஷேஜ்ஜாநுநீ விந்த்4யவாஸிநீ ।
ஜங்கே4 மஹாப3லா ரக்ஷேத்ஸர்வகாமப்ரதா3யிநீ ॥ 31 ॥

கு3ல்ப2யோர்நாரஸிம்ஹீ ச பாத3ப்ருஷ்டே2 து தைஜஸீ ।
பாதா3ங்கு3லீஷு ஶ்ரீ ரக்ஷேத்பாதா34ஸ்தலவாஸிநீ ॥ 32 ॥

நகா2ந் த3ம்ஷ்ட்ரகராலீ ச கேஶாம்ஶ்சைவோர்த்4வகேஶிநீ ।
ரோமகூபேஷு கௌபே3ரீ த்வசம் வாகீ3ஶ்வரீ ததா2 ॥ 33 ॥

ரக்தமஜ்ஜாவஸாமாம்ஸாந்யஸ்தி2மேதா3ம்ஸி பார்வதீ ।
அந்த்ராணி காலராத்ரிஶ்ச பித்தம் ச முகுடேஶ்வரீ ॥ 34 ॥

பத்3மாவதீ பத்3மகோஶே கபே2 சூடா3மணிஸ்ததா2 ।
ஜ்வாலாமுகீ2 நகஜ2்வாலாமபே4த்3யா ஸர்வஸந்தி4ஷு ॥ 35 ॥

ஶுக்ரம் ப்3ரஹ்மாணி! மே ரக்ஷேச்சா2யாம் ச2த்ரேஶ்வரீ ததா2 ।
அஹங்காரம் மநோ பு3த்3தி4ம் ரக்ஷேந்மே த4ர்மதா4ரிணீ ॥ 36 ॥

ப்ராணாபாநௌ ததா2 வ்யாநமுதா3நம் ச ஸமாநகம் ।
வஜ்ரஹஸ்தா ச மே ரக்ஷேத்ப்ராணம் கல்யாணஶோப4நா ॥ 37 ॥

ரஸே ரூபே ச க3ந்தே4 ச ஶப்3தே3 ஸ்பர்ஶே ச யோகி3நீ ।
ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஶ்சைவ ரக்ஷேந்நாராயணீ ஸதா3 ॥ 38 ॥

ஆயூ ரக்ஷது வாராஹீ த4ர்மம் ரக்ஷது வைஷ்ணவீ ।
யஶ: கீர்திம் ச லக்ஷ்மீம் ச த4நம் வித்3யாம் ச சக்ரிணீ ॥ 39 ॥

கோ3த்ரமிந்த்3ராணி! மே ரக்ஷேத்பஶூந்மே ரக்ஷ சண்டி3கே ।
புத்ராந் ரக்ஷேந்மஹாலக்ஷ்மீர்பா4ர்யாம் ரக்ஷது பை4ரவீ ॥ 4௦ ॥

பந்தா2நம் ஸுபதா2 ரக்ஷேந்மார்க3ம் க்ஷேமகரீ ததா2 ।
ராஜத்3வாரே மஹாலக்ஷ்மீர்விஜயா ஸர்வத: ஸ்தி2தா ॥ 41 ॥

ரக்ஷாஹீநம் து யத்-ஸ்தா2நம் வர்ஜிதம் கவசேந து ।
தத்ஸர்வம் ரக்ஷ மே தே3வி! ஜயந்தீ பாபநாஶிநீ ॥ 42 ॥

பத3மேகம் ந க3ச்சே2த்து யதீ3ச்சே2ச்சு24மாத்மந: ।
கவசேநாவ்ருதோ நித்யம் யத்ர யத்ரைவ க3ச்ச2தி ॥ 43 ॥

தத்ர தத்ரார்த2லாப4ஶ்ச விஜய: ஸார்வகாமிக: ।
யம் யம் சிந்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ॥ 44 ॥

பரமைஶ்வர்யமதுலம் ப்ராப்ஸ்யதே பூ4தலே புமாந் ।
நிர்ப4யோ ஜாயதே மர்த்ய: ஸங்க்3ராமேஷ்வபராஜித: ॥ 45 ॥

த்ரைலோக்யே து ப4வேத்பூஜ்ய: கவசேநாவ்ருத: புமாந் ।
இத3ம் து தே3வ்யா: கவசம் தே3வாநாமபி து3ர்லப4ம் ॥ 46 ॥

ய: படே2த்ப்ரயதோ நித்யம் த்ரிஸந்த்4யம் ஶ்ரத்34யாந்வித: ।
தை3வீகலா ப4வேத்தஸ்ய த்ரைலோக்யேஷ்வபராஜித: । 47 ॥

ஜீவேத்3வர்ஷஶதம் ஸாக்3ரமபம்ருத்யுவிவர்ஜித: ।
நஶ்யந்தி வ்யாத4ய: ஸர்வே லூதாவிஸ்போ2டகாத3ய: ॥ 48 ॥

ஸ்தா2வரம் ஜங்க3மம் சைவ க்ருத்ரிமம் சைவ யத்3விஷம் ।
அபி4சாராணி ஸர்வாணி மந்த்ரயந்த்ராணி பூ4தலே ॥ 49 ॥

பூ4சரா: கே2சராஶ்சைவ ஜுலஜாஶ்சோபதே3ஶிகா: ।
ஸஹஜா குலஜா மாலா டா3கிநீ ஶாகிநீ ததா2 ॥ 5௦ ॥

அந்தரிக்ஷசரா கோ4ரா டா3கிந்யஶ்ச மஹாப3லா: ।
க்3ரஹபூ4தபிஶாசாஶ்ச யக்ஷக3ந்த4ர்வராக்ஷஸா: ॥ 51 ॥

ப்3ரஹ்மராக்ஷஸவேதாலா: கூஷ்மாண்டா3 பை4ரவாத3ய: ।
நஶ்யந்தி த3ர்ஶநாத்தஸ்ய கவசே ஹ்ருதி3 ஸம்ஸ்தி2தே ॥ 52 ॥

மாநோந்நதிர்ப4வேத்3ராஜ்ஞஸ்தேஜோவ்ருத்3தி4கரம் பரம் ।
யஶஸா வர்த4தே ஸோபி கீர்திமண்டி3தபூ4தலே ॥ 53 ॥

ஜபேத்ஸப்தஶதீம் சண்டீ3ம் க்ருத்வா து கவசம் புரா ।
யாவத்3பூ4மண்ட3லம் த4த்தே ஸஶைலவநகாநநம் ॥ 54 ॥

தாவத்திஷ்ட2தி மேதி3ந்யாம் ஸந்ததி: புத்ரபௌத்ரிகீ ।
தே3ஹாந்தே பரமம் ஸ்தா2நம் யத்ஸுரைரபி து3ர்லப4ம் ॥ 55 ॥

ப்ராப்நோதி புருஷோ நித்யம் மஹாமாயாப்ரஸாத3த: ।
லப4தே பரமம் ரூபம் ஶிவேந ஸஹ மோத3தே ॥ 56 ॥

॥ இதி வாராஹபுராணே ஹரிஹரப்3ரஹ்ம விரசிதம் தே3வ்யா: கவசம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Also Read:

Leave a Comment