[த்3வாத3ஶ ஜ்யோதிர்லிங்க3] ᐈ Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Tamil Lyrics லகு4 ஸ்தோத்ரம்ஸௌராஷ்ட்ரே ஸோமநாத4ஞ்ச ஶ்ரீஶைலே மல்லிகார்ஜுநம் ।உஜ்ஜயிந்யாம் மஹாகாலம் ஓங்காரேத்வமாமலேஶ்வரம் ॥பர்ல்யாம் வைத்3யநாத4ஞ்ச டா4கிந்யாம் பீ4ம ஶங்கரம் ।ஸேதுப3ந்தே4து ராமேஶம் நாகே3ஶம் தா3ருகாவநே ॥வாரணாஶ்யாந்து விஶ்வேஶம் த்ரயம்ப3கம் கௌ3தமீதடே ।ஹிமாலயேது கேதா3ரம் க்4ருஷ்ணேஶந்து விஶாலகே ॥ ஏதாநி ஜ்யோதிர்லிங்கா3நி ஸாயம் ப்ராத: படே2ந்நர: ।ஸப்த ஜந்ம க்ருதம் பாபம் ஸ்மரணேந விநஶ்யதி ॥ ஸம்பூர்ண ஸ்தோத்ரம்ஸௌராஷ்ட்ரதே3ஶே விஶதே3திரம்யே ஜ்யோதிர்மயம் சந்த்3ரகல்தா3வதம்ஸம் ।ப4க்தப்ரதா3நாய க்ருபாவதீர்ணம் தம் ஸோமநாத2ம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 1 … Read more