[த்3வாத3ஶ ஜ்யோதிர்லிங்க3] ᐈ Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Tamil Lyrics

லகு4 ஸ்தோத்ரம்
ஸௌராஷ்ட்ரே ஸோமநாத4ஞ்ச ஶ்ரீஶைலே மல்லிகார்ஜுநம் ।
உஜ்ஜயிந்யாம் மஹாகாலம் ஓங்காரேத்வமாமலேஶ்வரம் ॥
பர்ல்யாம் வைத்3யநாத4ஞ்ச டா4கிந்யாம் பீ4ம ஶங்கரம் ।
ஸேதுப3ந்தே4து ராமேஶம் நாகே3ஶம் தா3ருகாவநே ॥
வாரணாஶ்யாந்து விஶ்வேஶம் த்ரயம்ப3கம் கௌ3தமீதடே ।
ஹிமாலயேது கேதா3ரம் க்4ருஷ்ணேஶந்து விஶாலகே ॥

ஏதாநி ஜ்யோதிர்லிங்கா3நி ஸாயம் ப்ராத: படே2ந்நர: ।
ஸப்த ஜந்ம க்ருதம் பாபம் ஸ்மரணேந விநஶ்யதி ॥

ஸம்பூர்ண ஸ்தோத்ரம்
ஸௌராஷ்ட்ரதே3ஶே விஶதே3திரம்யே ஜ்யோதிர்மயம் சந்த்3ரகல்தா3வதம்ஸம் ।
4க்தப்ரதா3நாய க்ருபாவதீர்ணம் தம் ஸோமநாத2ம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 1 ॥

ஶ்ரீஶைலஶ்ருங்கே3 விவித4ப்ரஸங்கே3 ஶேஷாத்3ரிஶ்ருங்கே3பி ஸதா3 வஸந்தம் ।
தமர்ஜுநம் மல்லிகபூர்வமேநம் நமாமி ஸம்ஸாரஸமுத்3ரஸேதும் ॥ 2 ॥

அவந்திகாயாம் விஹிதாவதாரம் முக்திப்ரதா3நாய ச ஸஜ்ஜநாநாம் ।
அகாலம்ருத்யோ: பரிரக்ஷணார்த2ம் வந்தே3 மஹாகாலமஹாஸுரேஶம் ॥ 3 ॥

காவேரிகாநர்மத3யோ: பவித்ரே ஸமாக3மே ஸஜ்ஜநதாரணாய ।
ஸதை3வ மாந்தா4த்ருபுரே வஸந்தம் ஓங்காரமீஶம் ஶிவமேகமீடே3 ॥ 4 ॥

பூர்வோத்தரே ப்ரஜ்வலிகாநிதா4நே ஸதா3 வஸம் தம் கி3ரிஜாஸமேதம் ।
ஸுராஸுராராதி4தபாத3பத்3மம் ஶ்ரீவைத்3யநாத2ம் தமஹம் நமாமி ॥ 5 ॥

யம் டா3கிநிஶாகிநிகாஸமாஜே நிஷேவ்யமாணம் பிஶிதாஶநைஶ்ச ।
ஸதை3வ பீ4மாதி3பத3ப்ரஸித்34ம் தம் ஶங்கரம் ப4க்தஹிதம் நமாமி ॥ 6 ॥

ஶ்ரீதாம்ரபர்ணீஜலராஶியோகே3 நிப3த்4ய ஸேதும் விஶிகை2ரஸங்க்3யை: ।
ஶ்ரீராமசந்த்3ரேண ஸமர்பிதம் தம் ராமேஶ்வராக்2யம் நியதம் நமாமி ॥ 7 ॥

யாம்யே ஸத3ங்கே3 நக3ரேதிரம்யே விபூ4ஷிதாங்க3ம் விவிதை4ஶ்ச போ4கை3: ।
ஸத்34க்திமுக்திப்ரத3மீஶமேகம் ஶ்ரீநாக3நாத2ம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 8 ॥

ஸாநந்த3மாநந்த3வநே வஸந்தம் ஆநந்த3கந்த3ம் ஹதபாபப்3ருந்த3ம் ।
வாராணஸீநாத2மநாத2நாத2ம் ஶ்ரீவிஶ்வநாத2ம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 9 ॥

ஸஹ்யாத்3ரிஶீர்ஷே விமலே வஸந்தம் கோ3தா3வரிதீரபவித்ரதே3ஶே ।
யத்33ர்ஶநாத் பாதகம் பாஶு நாஶம் ப்ரயாதி தம் த்ர்யம்ப3கமீஶமீடே3 ॥ 1௦ ॥

மஹாத்3ரிபார்ஶ்வே ச தடே ரமந்தம் ஸம்பூஜ்யமாநம் ஸததம் முநீந்த்3ரை: ।
ஸுராஸுரைர்யக்ஷ மஹோரகா3ட்4யை: கேதா3ரமீஶம் ஶிவமேகமீடே3 ॥ 11 ॥

இலாபுரே ரம்யவிஶாலகேஸ்மிந் ஸமுல்லஸந்தம் ச ஜக3த்3வரேண்யம் ।
வந்தே3 மஹோதா3ரதரஸ்வபா4வம் க்4ருஷ்ணேஶ்வராக்2யம் ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 12 ॥

ஜ்யோதிர்மயத்3வாத3ஶலிங்க3காநாம் ஶிவாத்மநாம் ப்ரோக்தமித3ம் க்ரமேண ।
ஸ்தோத்ரம் படி2த்வா மநுஜோதிப4க்த்யா ப2லம் ததா3லோக்ய நிஜம் பஜ4ேச்ச ॥

********

Leave a Comment