[ഗോവിംദ നാമാവളി] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Malayalam Pdf

Govinda Namavali Malayalam Lyrics ശ്രീ ശ്രീനിവാസാ ഗോവിംദാ ശ്രീ വേംകടേശാ ഗോവിംദാഭക്തവത്സലാ ഗോവിംദാ ഭാഗവതപ്രിയ ഗോവിംദാനിത്യനിര്മലാ ഗോവിംദാ നീലമേഘശ്യാമ ഗോവിംദാപുരാണപുരുഷാ ഗോവിംദാ പുംഡരീകാക്ഷ ഗോവിംദാഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ നംദനംദനാ ഗോവിംദാ നവനീതചോരാ ഗോവിംദാപശുപാലക ശ്രീ ഗോവിംദാ പാപവിമോചന ഗോവിംദാദുഷ്ടസംഹാര ഗോവിംദാ ദുരിതനിവാരണ ഗോവിംദാശിഷ്ടപരിപാലക ഗോവിംദാ കഷ്ടനിവാരണ ഗോവിംദാഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ വജ്രമകുടധര ഗോവിംദാ വരാഹമൂര്തിവി ഗോവിംദാഗോപീജനലോല ഗോവിംദാ ഗോവര്ധനോദ്ധാര ഗോവിംദാദശരഥനംദന ഗോവിംദാ ദശമുഖമര്ദന ഗോവിംദാപക്ഷിവാഹനാ ഗോവിംദാ പാംഡവപ്രിയ ഗോവിംദാഗോവിംദാ ഹരി … Read more