[ഗോവിംദ നാമാവളി] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Malayalam Pdf

Govinda Namavali Malayalam Lyrics

ശ്രീ ശ്രീനിവാസാ ഗോവിംദാ ശ്രീ വേംകടേശാ ഗോവിംദാ
ഭക്തവത്സലാ ഗോവിംദാ ഭാഗവതപ്രിയ ഗോവിംദാ
നിത്യനിര്മലാ ഗോവിംദാ നീലമേഘശ്യാമ ഗോവിംദാ
പുരാണപുരുഷാ ഗോവിംദാ പുംഡരീകാക്ഷ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

നംദനംദനാ ഗോവിംദാ നവനീതചോരാ ഗോവിംദാ
പശുപാലക ശ്രീ ഗോവിംദാ പാപവിമോചന ഗോവിംദാ
ദുഷ്ടസംഹാര ഗോവിംദാ ദുരിതനിവാരണ ഗോവിംദാ
ശിഷ്ടപരിപാലക ഗോവിംദാ കഷ്ടനിവാരണ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

വജ്രമകുടധര ഗോവിംദാ വരാഹമൂര്തിവി ഗോവിംദാ
ഗോപീജനലോല ഗോവിംദാ ഗോവര്ധനോദ്ധാര ഗോവിംദാ
ദശരഥനംദന ഗോവിംദാ ദശമുഖമര്ദന ഗോവിംദാ
പക്ഷിവാഹനാ ഗോവിംദാ പാംഡവപ്രിയ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

മത്സ്യകൂര്മ ഗോവിംദാ മധുസൂധന ഹരി ഗോവിംദാ
വരാഹ നരസിംഹ ഗോവിംദാ വാമന ഭൃഗുരാമ ഗോവിംദാ
ബലരാമാനുജ ഗോവിംദാ ബൌദ്ധ കല്കിധര ഗോവിംദാ
വേണുഗാനപ്രിയ ഗോവിംദാ വേംകടരമണാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

സീതാനായക ഗോവിംദാ ശ്രിതപരിപാലക ഗോവിംദാ
ദരിദ്രജന പോഷക ഗോവിംദാ ധര്മസംസ്ഥാപക ഗോവിംദാ
അനാഥരക്ഷക ഗോവിംദാ ആപദ്ഭാംദവ ഗോവിംദാ
ശരണാഗതവത്സല ഗോവിംദാ കരുണാസാഗര ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

കമലദളാക്ഷ ഗോവിംദാ കാമിതഫലദാത ഗോവിംദാ
പാപവിനാശക ഗോവിംദാ പാഹി മുരാരേ ഗോവിംദാ
ശ്രീ മുദ്രാംകിത ഗോവിംദാ ശ്രീ വത്സാംകിത ഗോവിംദാ
ധരണീനായക ഗോവിംദാ ദിനകരതേജാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

പദ്മാവതീപ്രിയ ഗോവിംദാ പ്രസന്നമൂര്തീ ഗോവിംദാ
അഭയഹസ്ത പ്രദര്ശക ഗോവിംദാ മത്സ്യാവതാര ഗോവിംദാ
ശംഖചക്രധര ഗോവിംദാ ശാരംഗഗദാധര ഗോവിംദാ
വിരാജാതീര്ധസ്ഥ ഗോവിംദാ വിരോധിമര്ധന ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

സാലഗ്രാമധര ഗോവിംദാ സഹസ്രനാമാ ഗോവിംദാ
ലക്ഷ്മീവല്ലഭ ഗോവിംദാ ലക്ഷ്മണാഗ്രജ ഗോവിംദാ
കസ്തൂരിതിലക ഗോവിംദാ കാംചനാംബരധര ഗോവിംദാ
ഗരുഡവാഹനാ ഗോവിംദാ ഗജരാജ രക്ഷക ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

വാനരസേവിത ഗോവിംദാ വാരധിബംധന ഗോവിംദാ
ഏഡുകൊംഡലവാഡ ഗോവിംദാ ഏകത്വരൂപാ ഗോവിംദാ
ശ്രീ രാമകൃഷ്ണാ ഗോവിംദാ രഘുകുല നംദന ഗോവിംദാ
പ്രത്യക്ഷദേവാ ഗോവിംദാ പരമദയാകര ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

വജ്രകവചധര ഗോവിംദാ വൈജയംതിമാല ഗോവിംദാ
വഡ്ഡികാസുലവാഡ ഗോവിംദാ വസുദേവതനയാ ഗോവിംദാ
ബില്വപത്രാര്ചിത ഗോവിംദാ ഭിക്ഷുക സംസ്തുത ഗോവിംദാ
സ്ത്രീപുംസരൂപാ ഗോവിംദാ ശിവകേശവമൂര്തി ഗോവിംദാ
ബ്രഹ്മാംഡരൂപാ ഗോവിംദാ ഭക്തരക്ഷക ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

നിത്യകള്യാണ ഗോവിംദാ നീരജനാഭ ഗോവിംദാ
ഹാതീരാമപ്രിയ ഗോവിംദാ ഹരി സര്വോത്തമ ഗോവിംദാ
ജനാര്ധനമൂര്തി ഗോവിംദാ ജഗത്സാക്ഷിരൂപാ ഗോവിംദാ
അഭിഷേകപ്രിയ ഗോവിംദാ ആപന്നിവാരണ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

രത്നകിരീടാ ഗോവിംദാ രാമാനുജനുത ഗോവിംദാ
സ്വയംപ്രകാശാ ഗോവിംദാ ആശ്രിതപക്ഷ ഗോവിംദാ
നിത്യശുഭപ്രദ ഗോവിംദാ നിഖിലലോകേശാ ഗോവിംദാ
ആനംദരൂപാ ഗോവിംദാ ആദ്യംതരഹിതാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

ഇഹപര ദായക ഗോവിംദാ ഇഭരാജ രക്ഷക ഗോവിംദാ
പദ്മദയാളോ ഗോവിംദാ പദ്മനാഭഹരി ഗോവിംദാ
തിരുമലവാസാ ഗോവിംദാ തുലസീവനമാല ഗോവിംദാ
ശേഷാദ്രിനിലയാ ഗോവിംദാ ശേഷസായിനീ ഗോവിംദാ
ശ്രീ ശ്രീനിവാസാ ഗോവിംദാ ശ്രീ വേംകടേശാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ

********

Leave a Comment