[கோ3விந்த3 நாமாவல்தி3] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Tamil Pdf

Govinda Namavali Tamil Lyrics ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸா கோ3விந்தா3 ஶ்ரீ வேங்கடேஶா கோ3விந்தா3ப4க்தவத்ஸலா கோ3விந்தா3 பா4க3வதப்ரிய கோ3விந்தா3நித்யநிர்மலா கோ3விந்தா3 நீலமேக4ஶ்யாம கோ3விந்தா3புராணபுருஷா கோ3விந்தா3 புண்ட3ரீகாக்ஷ கோ3விந்தா3கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3 நந்த3நந்த3நா கோ3விந்தா3 நவநீதசோரா கோ3விந்தா3பஶுபாலக ஶ்ரீ கோ3விந்தா3 பாபவிமோசந கோ3விந்தா3து3ஷ்டஸம்ஹார கோ3விந்தா3 து3ரிதநிவாரண கோ3விந்தா3ஶிஷ்டபரிபாலக கோ3விந்தா3 கஷ்டநிவாரண கோ3விந்தா3கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3 வஜ்ரமகுடத4ர கோ3விந்தா3 வராஹமூர்திவி கோ3விந்தா3கோ3பீஜநலோல கோ3விந்தா3 கோ3வர்த4நோத்3தா4ர கோ3விந்தா3த3ஶரத2நந்த3ந கோ3விந்தா3 த3ஶமுக2மர்த3ந கோ3விந்தா3பக்ஷிவாஹநா கோ3விந்தா3 பாண்ட3வப்ரிய கோ3விந்தா3கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3 மத்ஸ்யகூர்ம கோ3விந்தா3 மது4ஸூத4ந ஹரி கோ3விந்தா3வராஹ நரஸிம்ஹ கோ3விந்தா3 வாமந ப்4ருகு3ராம கோ3விந்தா3ப3லராமாநுஜ கோ3விந்தா3 பௌ3த்3த4 கல்கித4ர கோ3விந்தா3வேணுகா3நப்ரிய கோ3விந்தா3 வேங்கடரமணா கோ3விந்தா3கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3 ஸீதாநாயக … Read more