[கோ3விந்த3 நாமாவல்தி3] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Tamil Pdf

Govinda Namavali Tamil Lyrics

ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸா கோ3விந்தா3 ஶ்ரீ வேங்கடேஶா கோ3விந்தா3
4க்தவத்ஸலா கோ3விந்தா3 பா43வதப்ரிய கோ3விந்தா3
நித்யநிர்மலா கோ3விந்தா3 நீலமேக4ஶ்யாம கோ3விந்தா3
புராணபுருஷா கோ3விந்தா3 புண்ட3ரீகாக்ஷ கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

நந்த3நந்த3நா கோ3விந்தா3 நவநீதசோரா கோ3விந்தா3
பஶுபாலக ஶ்ரீ கோ3விந்தா3 பாபவிமோசந கோ3விந்தா3
து3ஷ்டஸம்ஹார கோ3விந்தா3 து3ரிதநிவாரண கோ3விந்தா3
ஶிஷ்டபரிபாலக கோ3விந்தா3 கஷ்டநிவாரண கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

வஜ்ரமகுடத4ர கோ3விந்தா3 வராஹமூர்திவி கோ3விந்தா3
கோ3பீஜநலோல கோ3விந்தா3 கோ3வர்த4நோத்3தா4ர கோ3விந்தா3
3ஶரத2நந்த3ந கோ3விந்தா3 த3ஶமுக2மர்த3ந கோ3விந்தா3
பக்ஷிவாஹநா கோ3விந்தா3 பாண்ட3வப்ரிய கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

மத்ஸ்யகூர்ம கோ3விந்தா3 மது4ஸூத4ந ஹரி கோ3விந்தா3
வராஹ நரஸிம்ஹ கோ3விந்தா3 வாமந ப்4ருகு3ராம கோ3விந்தா3
3லராமாநுஜ கோ3விந்தா3 பௌ3த்34 கல்கித4ர கோ3விந்தா3
வேணுகா3நப்ரிய கோ3விந்தா3 வேங்கடரமணா கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

ஸீதாநாயக கோ3விந்தா3 ஶ்ரிதபரிபாலக கோ3விந்தா3
3ரித்3ரஜந போஷக கோ3விந்தா3 த4ர்மஸம்ஸ்தா2பக கோ3விந்தா3
அநாத2ரக்ஷக கோ3விந்தா3 ஆபத்3பா4ந்த3வ கோ3விந்தா3
ஶரணாக3தவத்ஸல கோ3விந்தா3 கருணாஸாக3ர கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

கமலத3ல்தா3க்ஷ கோ3விந்தா3 காமிதப2லதா3த கோ3விந்தா3
பாபவிநாஶக கோ3விந்தா3 பாஹி முராரே கோ3விந்தா3
ஶ்ரீ முத்3ராங்கித கோ3விந்தா3 ஶ்ரீ வத்ஸாங்கித கோ3விந்தா3
4ரணீநாயக கோ3விந்தா3 தி3நகரதேஜா கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

பத்3மாவதீப்ரிய கோ3விந்தா3 ப்ரஸந்நமூர்தீ கோ3விந்தா3
அப4யஹஸ்த ப்ரத3ர்ஶக கோ3விந்தா3 மத்ஸ்யாவதார கோ3விந்தா3
ஶங்க3சக்ரத4ர கோ3விந்தா3 ஶார்ங்க33தா34ர கோ3விந்தா3
விராஜாதீர்த4ஸ்த2 கோ3விந்தா3 விரோதி4மர்த4ந கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

ஸாலக்3ராமத4ர கோ3விந்தா3 ஸஹஸ்ரநாமா கோ3விந்தா3
லக்ஷ்மீவல்லப4 கோ3விந்தா3 லக்ஷ்மணாக்3ரஜ கோ3விந்தா3
கஸ்தூரிதிலக கோ3விந்தா3 காஞ்சநாம்ப3ரத4ர கோ3விந்தா3
3ருட3வாஹநா கோ3விந்தா3 கஜ3ராஜ ரக்ஷக கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

வாநரஸேவித கோ3விந்தா3 வாரதி43ந்த4ந கோ3விந்தா3
ஏடு3கொண்ட3லவாட3 கோ3விந்தா3 ஏகத்வரூபா கோ3விந்தா3
ஶ்ரீ ராமக்ருஷ்ணா கோ3விந்தா3 ரகு4குல நந்த3ந கோ3விந்தா3
ப்ரத்யக்ஷதே3வா கோ3விந்தா3 பரமத3யாகர கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

வஜ்ரகவசத4ர கோ3விந்தா3 வைஜயந்திமால கோ3விந்தா3
வட்3டி3காஸுலவாட3 கோ3விந்தா3 வஸுதே3வதநயா கோ3விந்தா3
பி3ல்வபத்ரார்சித கோ3விந்தா3 பி4க்ஷுக ஸம்ஸ்துத கோ3விந்தா3
ஸ்த்ரீபும்ஸரூபா கோ3விந்தா3 ஶிவகேஶவமூர்தி கோ3விந்தா3
ப்3ரஹ்மாண்ட3ரூபா கோ3விந்தா3 ப4க்தரக்ஷக கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

நித்யகல்த்3யாண கோ3விந்தா3 நீரஜநாப4 கோ3விந்தா3
ஹாதீராமப்ரிய கோ3விந்தா3 ஹரி ஸர்வோத்தம கோ3விந்தா3
ஜநார்த4நமூர்தி கோ3விந்தா3 ஜக3த்ஸாக்ஷிரூபா கோ3விந்தா3
அபி4ஷேகப்ரிய கோ3விந்தா3 ஆபந்நிவாரண கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

ரத்நகிரீடா கோ3விந்தா3 ராமாநுஜநுத கோ3விந்தா3
ஸ்வயம்ப்ரகாஶா கோ3விந்தா3 ஆஶ்ரிதபக்ஷ கோ3விந்தா3
நித்யஶுப4ப்ரத3 கோ3விந்தா3 நிகி2லலோகேஶா கோ3விந்தா3
ஆநந்த3ரூபா கோ3விந்தா3 ஆத்3யந்தரஹிதா கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

இஹபர தா3யக கோ3விந்தா3 இப4ராஜ ரக்ஷக கோ3விந்தா3
பத்3மத3யால்தோ3 கோ3விந்தா3 பத்3மநாப4ஹரி கோ3விந்தா3
திருமலவாஸா கோ3விந்தா3 துலஸீவநமால கோ3விந்தா3
ஶேஷாத்3ரிநிலயா கோ3விந்தா3 ஶேஷஸாயிநீ கோ3விந்தா3
ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸா கோ3விந்தா3 ஶ்ரீ வேங்கடேஶா கோ3விந்தா3
கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3

********

Leave a Comment