[ജഗന്നാഥാഷ്ടകമ്] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Malayalam കദാചി ത്കാളിംദീ തടവിപിനസംഗീതകപരോമുദാ ഗോപീനാരീ വദനകമലാസ്വാദമധുപഃരമാശംഭുബ്രഹ്മാ മരപതിഗണേശാര്ചിതപദോജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 1 ॥ ഭുജേ സവ്യേ വേണും ശിരസി ശിഖിപിംഛം കടിതടേദുകൂലം നേത്രാംതേ സഹചര കടാക്ഷം വിദധതേസദാ ശ്രീമദ്ബൃംദാ വനവസതിലീലാപരിചയോജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 2 ॥ മഹാംഭോധേസ്തീരേ കനകരുചിരേ നീലശിഖരേവസന്പ്രാസാദാംത -സ്സഹജബലഭദ്രേണ ബലിനാസുഭദ്രാമധ്യസ്ഥ സ്സകലസുരസേവാവസരദോജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 3 ॥ കഥാപാരാവാരാ സ്സജലജലദശ്രേണിരുചിരോരമാവാണീസൌമ സ്സുരദമലപദ്മോദ്ഭവമുഖൈഃസുരേംദ്രൈ രാരാധ്യഃ ശ്രുതിഗണശിഖാഗീതചരിതോജഗന്നാഥഃ … Read more