[ജഗന്നാഥാഷ്ടകമ്] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Malayalam

കദാചി ത്കാളിംദീ തടവിപിനസംഗീതകപരോ
മുദാ ഗോപീനാരീ വദനകമലാസ്വാദമധുപഃ
രമാശംഭുബ്രഹ്മാ മരപതിഗണേശാര്ചിതപദോ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 1 ॥

ഭുജേ സവ്യേ വേണും ശിരസി ശിഖിപിംഛം കടിതടേ
ദുകൂലം നേത്രാംതേ സഹചര കടാക്ഷം വിദധതേ
സദാ ശ്രീമദ്ബൃംദാ വനവസതിലീലാപരിചയോ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 2 ॥

മഹാംഭോധേസ്തീരേ കനകരുചിരേ നീലശിഖരേ
വസന്പ്രാസാദാംത -സ്സഹജബലഭദ്രേണ ബലിനാ
സുഭദ്രാമധ്യസ്ഥ സ്സകലസുരസേവാവസരദോ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 3 ॥

കഥാപാരാവാരാ സ്സജലജലദശ്രേണിരുചിരോ
രമാവാണീസൌമ സ്സുരദമലപദ്മോദ്ഭവമുഖൈഃ
സുരേംദ്രൈ രാരാധ്യഃ ശ്രുതിഗണശിഖാഗീതചരിതോ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 4 ॥

രഥാരൂഢോ ഗച്ഛ ന്പഥി മിളങതഭൂദേവപടലൈഃ
സ്തുതിപ്രാദുര്ഭാവം പ്രതിപദ മുപാകര്ണ്യ സദയഃ
ദയാസിംധു ര്ഭാനു സ്സകലജഗതാ സിംധുസുതയാ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 5 ॥

പരബ്രഹ്മാപീഡഃ കുവലയദളോത്ഫുല്ലനയനോ
നിവാസീ നീലാദ്രൌ നിഹിതചരണോനംതശിരസി
രസാനംദോ രാധാ സരസവപുരാലിംഗനസുഖോ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 6 ॥

ന വൈ പ്രാര്ഥ്യം രാജ്യം ന ച കനകിതാം ഭോഗവിഭവം
ന യാചേ2 ഹം രമ്യാം നിഖിലജനകാമ്യാം വരവധൂം
സദാ കാലേ കാലേ പ്രമഥപതിനാ ചീതചരിതോ
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 7 ॥

ഹര ത്വം സംസാരം ദ്രുതതര മസാരം സുരപതേ
ഹര ത്വം പാപാനാം വിതതി മപരാം യാദവപതേ
അഹോ ദീനാനാഥം നിഹിത മചലം നിശ്ചിതപദം
ജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 8 ॥

ഇതി ജഗന്നാഥാകഷ്ടകം

********

Leave a Comment