[ஜக3ந்நாதா2ஷ்டகம்] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Tamil கதா3சி த்கால்தி3ந்தீ3 தடவிபிநஸங்கீ3தகபரோமுதா3 கோ3பீநாரீ வத3நகமலாஸ்வாத3மது4ப:ரமாஶம்பு4ப்3ரஹ்மா மரபதிக3ணேஶார்சிதபதோ3ஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 1 ॥ பு4ஜே ஸவ்யே வேணும் ஶிரஸி ஶிகி2பிஞ்ச2ம் கடிதடேது3கூலம் நேத்ராந்தே ஸஹசர கடாக்ஷம் வித3த4தேஸதா3 ஶ்ரீமத்3ப்3ருந்தா3 வநவஸதிலீலாபரிசயோஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 2 ॥ மஹாம்போ4தே4ஸ்தீரே கநகருசிரே நீலஶிக2ரேவஸந்ப்ராஸாதா3ந்த -ஸ்ஸஹஜப3லப4த்3ரேண ப3லிநாஸுப4த்3ராமத்4யஸ்த2 ஸ்ஸகலஸுரஸேவாவஸரதோ3ஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 3 ॥ கதா2பாராவாரா ஸ்ஸஜலஜலத3ஶ்ரேணிருசிரோரமாவாணீஸௌம ஸ்ஸுரத3மலபத்3மோத்3ப4வமுகை2:ஸுரேந்த்3ரை ராராத்4ய: ஶ்ருதிக3ணஶிகா2கீ3தசரிதோஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 4 ॥ ரதா2ரூடோ4 க3ச்ச2 ந்பதி2 மில்த3ஙதபூ4தே3வபடலை:ஸ்துதிப்ராது3ர்பா4வம் ப்ரதிபத3 முபாகர்ண்ய … Read more