[ஜக3ந்நாதா2ஷ்டகம்] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Tamil

கதா3சி த்கால்தி3ந்தீ3 தடவிபிநஸங்கீ3தகபரோ
முதா3 கோ3பீநாரீ வத3நகமலாஸ்வாத3மது4ப:
ரமாஶம்பு4ப்3ரஹ்மா மரபதிக3ணேஶார்சிதபதோ3
ஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 1 ॥

பு4ஜே ஸவ்யே வேணும் ஶிரஸி ஶிகி2பிஞ்ச2ம் கடிதடே
து3கூலம் நேத்ராந்தே ஸஹசர கடாக்ஷம் வித34தே
ஸதா3 ஶ்ரீமத்3ப்3ருந்தா3 வநவஸதிலீலாபரிசயோ
ஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 2 ॥

மஹாம்போ4தே4ஸ்தீரே கநகருசிரே நீலஶிக2ரே
வஸந்ப்ராஸாதா3ந்த -ஸ்ஸஹஜப3லப4த்3ரேண ப3லிநா
ஸுப4த்3ராமத்4யஸ்த2 ஸ்ஸகலஸுரஸேவாவஸரதோ3
ஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 3 ॥

கதா2பாராவாரா ஸ்ஸஜலஜலத3ஶ்ரேணிருசிரோ
ரமாவாணீஸௌம ஸ்ஸுரத3மலபத்3மோத்34வமுகை2:
ஸுரேந்த்3ரை ராராத்4ய: ஶ்ருதிக3ணஶிகா2கீ3தசரிதோ
ஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 4 ॥

ரதா2ரூடோ4 க3ச்ச2 ந்பதி2 மில்த3ஙதபூ4தே3வபடலை:
ஸ்துதிப்ராது3ர்பா4வம் ப்ரதிபத3 முபாகர்ண்ய ஸத3ய:
3யாஸிந்து4 ர்பா4நு ஸ்ஸகலஜக3தா ஸிந்து4ஸுதயா
ஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 5 ॥

பரப்3ரஹ்மாபீட:3 குவலயத3ல்தோ3த்பு2ல்லநயநோ
நிவாஸீ நீலாத்3ரௌ நிஹிதசரணோநந்தஶிரஸி
ரஸாநந்தோ3 ராதா4 ஸரஸவபுராலிங்க3நஸுகோ2
ஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 6 ॥

ந வை ப்ரார்த்2யம் ராஜ்யம் ந ச கநகிதாம் போ43விப4வம்
ந யாசே2 ஹம் ரம்யாம் நிகி2லஜநகாம்யாம் வரவதூ4ம்
ஸதா3 காலே காலே ப்ரமத2பதிநா சீதசரிதோ
ஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 7 ॥

ஹர த்வம் ஸம்ஸாரம் த்3ருததர மஸாரம் ஸுரபதே
ஹர த்வம் பாபாநாம் விததி மபராம் யாத3வபதே
அஹோ தீ3நாநாத2ம் நிஹித மசலம் நிஶ்சிதபத3ம்
ஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 8 ॥

இதி ஜக3ந்நாதா2கஷ்டகம்

********

Leave a Comment