[ଲଲିତା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia ଓଂ ରଜତାଚଲ ଶୃଂଗାଗ୍ର ମଧ୍ଯସ୍ଥାଯୈ ନମଃଓଂ ହିମାଚଲ ମହାଵଂଶ ପାଵନାଯୈ ନମଃଓଂ ଶଂକରାର୍ଧାଂଗ ସୌଂଦର୍ଯ ଶରୀରାଯୈ ନମଃଓଂ ଲସନ୍ମରକତ ସ୍ଵଚ୍ଚ ଵିଗ୍ରହାଯୈ ନମଃଓଂ ମହାତିଶଯ ସୌଂଦର୍ଯ ଲାଵଣ୍ଯାଯୈ ନମଃଓଂ ଶଶାଂକଶେଖର ପ୍ରାଣଵଲ୍ଲଭାଯୈ ନମଃଓଂ ସଦା ପଂଚଦଶାତ୍ମୈକ୍ଯ ସ୍ଵରୂପାଯୈ ନମଃଓଂ ଵଜ୍ରମାଣିକ୍ଯ କଟକ କିରୀଟାଯୈ ନମଃଓଂ କସ୍ତୂରୀ ତିଲକୋଲ୍ଲାସିତ ନିଟଲାଯୈ ନମଃଓଂ ଭସ୍ମରେଖାଂକିତ ଲସନ୍ମସ୍ତକାଯୈ ନମଃ ॥ 10 ॥ଓଂ ଵିକଚାଂଭୋରୁହଦଳ ଲୋଚନାଯୈ ନମଃଓଂ ଶରଚ୍ଚାଂପେଯ ପୁଷ୍ପାଭ ନାସିକାଯୈ ନମଃଓଂ … Read more