[லலிதா அஷ்டோத்தர] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil ஓம் ரஜதாசல ஶ்ருங்கா3க்3ர மத்4யஸ்தா2யை நம:ஓம் ஹிமாசல மஹாவம்ஶ பாவநாயை நம:ஓம் ஶங்கரார்தா4ங்க3 ஸௌந்த3ர்ய ஶரீராயை நம:ஓம் லஸந்மரகத ஸ்வச்ச விக்3ரஹாயை நம:ஓம் மஹாதிஶய ஸௌந்த3ர்ய லாவண்யாயை நம:ஓம் ஶஶாங்கஶேக2ர ப்ராணவல்லபா4யை நம:ஓம் ஸதா3 பஞ்சத3ஶாத்மைக்ய ஸ்வரூபாயை நம:ஓம் வஜ்ரமாணிக்ய கடக கிரீடாயை நம:ஓம் கஸ்தூரீ திலகோல்லாஸித நிடலாயை நம:ஓம் ப4ஸ்மரேகா2ங்கித லஸந்மஸ்தகாயை நம: ॥ 1௦ ॥ஓம் விகசாம்போ4ருஹத3ல்த3 லோசநாயை நம:ஓம் ஶரச்சாம்பேய புஷ்பாப4 நாஸிகாயை நம:ஓம் லஸத்காஞ்சந தாடங்க யுக3ல்தா3யை நம:ஓம் … Read more