[லலிதா அஷ்டோத்தர] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil

ஓம் ரஜதாசல ஶ்ருங்கா3க்3ர மத்4யஸ்தா2யை நம:
ஓம் ஹிமாசல மஹாவம்ஶ பாவநாயை நம:
ஓம் ஶங்கரார்தா4ங்க3 ஸௌந்த3ர்ய ஶரீராயை நம:
ஓம் லஸந்மரகத ஸ்வச்ச விக்3ரஹாயை நம:
ஓம் மஹாதிஶய ஸௌந்த3ர்ய லாவண்யாயை நம:
ஓம் ஶஶாங்கஶேக2ர ப்ராணவல்லபா4யை நம:
ஓம் ஸதா3 பஞ்சத3ஶாத்மைக்ய ஸ்வரூபாயை நம:
ஓம் வஜ்ரமாணிக்ய கடக கிரீடாயை நம:
ஓம் கஸ்தூரீ திலகோல்லாஸித நிடலாயை நம:
ஓம் ப4ஸ்மரேகா2ங்கித லஸந்மஸ்தகாயை நம: ॥ 1௦ ॥
ஓம் விகசாம்போ4ருஹத3ல்த3 லோசநாயை நம:
ஓம் ஶரச்சாம்பேய புஷ்பாப4 நாஸிகாயை நம:
ஓம் லஸத்காஞ்சந தாடங்க யுக3ல்தா3யை நம:
ஓம் மணித3ர்பண ஸங்காஶ கபோலாயை நம:
ஓம் தாம்பூ3லபூரிதஸ்மேர வத3நாயை நம:
ஓம் ஸுபக்வதா3டி3மீபீ3ஜ வத3நாயை நம:
ஓம் கம்பு3பூக3 ஸமச்சா2ய கந்த4ராயை நம:
ஓம் ஸ்தூ2லமுக்தாப2லோதா3ர ஸுஹாராயை நம:
ஓம் கி3ரீஶப3த்33மாங்க3ல்த்3ய மங்க3ல்தா3யை நம:
ஓம் பத்3மபாஶாங்குஶ லஸத்கராப்3ஜாயை நம: ॥ 2௦ ॥
ஓம் பத்3மகைரவ மந்தா3ர ஸுமாலிந்யை நம:
ஓம் ஸுவர்ண கும்ப4யுக்3மாப4 ஸுகுசாயை நம:
ஓம் ரமணீயசதுர்பா4ஹு ஸம்யுக்தாயை நம:
ஓம் கநகாங்க33 கேயூர பூ4ஷிதாயை நம:
ஓம் ப்3ருஹத்ஸௌவர்ண ஸௌந்த3ர்ய வஸநாயை நம:
ஓம் ப்3ருஹந்நிதம்ப3 விலஸஜ்ஜக4நாயை நம:
ஓம் ஸௌபா4க்3யஜாத ஶ்ருங்கா3ர மத்4யமாயை நம:
ஓம் தி3வ்யபூ4ஷணஸந்தோ3ஹ ரஞ்ஜிதாயை நம:
ஓம் பாரிஜாதகு3ணாதி4க்ய பதா3ப்3ஜாயை நம:
ஓம் ஸுபத்3மராக3ஸங்காஶ சரணாயை நம: ॥ 3௦ ॥
ஓம் காமகோடி மஹாபத்3ம பீட2ஸ்தா2யை நம:
ஓம் ஶ்ரீகண்ட2நேத்ர குமுத3 சந்த்3ரிகாயை நம:
ஓம் ஸசாமர ரமாவாணீ விராஜிதாயை நம:
ஓம் ப4க்த ரக்ஷண தா3க்ஷிண்ய கடாக்ஷாயை நம:
ஓம் பூ4தேஶாலிங்க3நோத்4பூ3த புலகாங்க்3யை நம:
ஓம் அநங்க34ங்கஜ3ந காபாங்க3 வீக்ஷணாயை நம:
ஓம் ப்3ரஹ்மோபேந்த்3ர ஶிரோரத்ந ரஞ்ஜிதாயை நம:
ஓம் ஶசீமுக்2யாமரவதூ4 ஸேவிதாயை நம:
ஓம் லீலாகல்பித ப்3ரஹ்மாண்ட3மண்ட3லாயை நம:
ஓம் அம்ருதாதி3 மஹாஶக்தி ஸம்வ்ருதாயை நம: ॥ 4௦ ॥
ஓம் ஏகாபத்ர ஸாம்ராஜ்யதா3யிகாயை நம:
ஓம் ஸநகாதி3 ஸமாராத்4ய பாது3காயை நம:
ஓம் தே3வர்ஷபி4ஸ்தூயமாந வைப4வாயை நம:
ஓம் கலஶோத்34வ து3ர்வாஸ பூஜிதாயை நம:
ஓம் மத்தேப4வக்த்ர ஷட்3வக்த்ர வத்ஸலாயை நம:
ஓம் சக்ரராஜ மஹாயந்த்ர மத்4யவர்யை நம:
ஓம் சித3க்3நிகுண்ட3ஸம்பூ4த ஸுதே3ஹாயை நம:
ஓம் ஶஶாங்கக2ண்ட3ஸம்யுக்த மகுடாயை நம:
ஓம் மத்தஹம்ஸவதூ4 மந்த33மநாயை நம:
ஓம் வந்தா3ருஜநஸந்தோ3ஹ வந்தி3தாயை நம: ॥ 5௦ ॥
ஓம் அந்தர்முக2 ஜநாநந்த3 ப2லதா3யை நம:
ஓம் பதிவ்ரதாங்க3நாபீ4ஷ்ட ப2லதா3யை நம:
ஓம் அவ்யாஜகருணாபூரபூரிதாயை நம:
ஓம் நிதாந்த ஸச்சிதா3நந்த3 ஸம்யுக்தாயை நம:
ஓம் ஸஹஸ்ரஸூர்ய ஸம்யுக்த ப்ரகாஶாயை நம:
ஓம் ரத்நசிந்தாமணி க்3ருஹமத்4யஸ்தா2யை நம:
ஓம் ஹாநிவ்ருத்3தி4 கு3ணாதி4க்ய ரஹிதாயை நம:
ஓம் மஹாபத்3மாடவீமத்4ய நிவாஸாயை நம:
ஓம் ஜாக்3ரத் ஸ்வப்ந ஸுஷுப்தீநாம் ஸாக்ஷிபூ4த்யை நம:
ஓம் மஹாபாபௌக4பாபாநாம் விநாஶிந்யை நம: ॥ 6௦ ॥
ஓம் து3ஷ்டபீ4தி மஹாபீ4தி ப4ஞ்ஜநாயை நம:
ஓம் ஸமஸ்த தே3வத3நுஜ ப்ரேரகாயை நம:
ஓம் ஸமஸ்த ஹ்ருத3யாம்போ4ஜ நிலயாயை நம:
ஓம் அநாஹத மஹாபத்3ம மந்தி3ராயை நம:
ஓம் ஸஹஸ்ரார ஸரோஜாத வாஸிதாயை நம:
ஓம் புநராவ்ருத்திரஹித புரஸ்தா2யை நம:
ஓம் வாணீ கா3யத்ரீ ஸாவித்ரீ ஸந்நுதாயை நம:
ஓம் ரமாபூ4மிஸுதாராத்4ய பதா3ப்3ஜாயை நம:
ஓம் லோபாமுத்3ரார்சித ஶ்ரீமச்சரணாயை நம:
ஓம் ஸஹஸ்ரரதி ஸௌந்த3ர்ய ஶரீராயை நம: ॥ 7௦ ॥
ஓம் பா4வநாமாத்ர ஸந்துஷ்ட ஹ்ருத3யாயை நம:
ஓம் ஸத்யஸம்பூர்ண விஜ்ஞாந ஸித்3தி4தா3யை நம:
ஓம் த்ரிலோசந க்ருதோல்லாஸ ப2லதா3யை நம:
ஓம் ஸுதா4ப்3தி4 மணித்3வீப மத்4யகா3யை நம:
ஓம் த3க்ஷாத்4வர விநிர்பே43 ஸாத4நாயை நம:
ஓம் ஶ்ரீநாத2 ஸோத3ரீபூ4த ஶோபி4தாயை நம:
ஓம் சந்த்3ரஶேக2ர ப4க்தார்தி ப4ஞ்ஜநாயை நம:
ஓம் ஸர்வோபாதி4 விநிர்முக்த சைதந்யாயை நம:
ஓம் நாமபாராயணாபீ4ஷ்ட ப2லதா3யை நம:
ஓம் ஸ்ருஷ்டி ஸ்தி2தி திரோதா4ந ஸங்கல்பாயை நம: ॥ 8௦ ॥
ஓம் ஶ்ரீஷோட3ஶாக்ஷரி மந்த்ர மத்4யகா3யை நம:
ஓம் அநாத்3யந்த ஸ்வயம்பூ4த தி3வ்யமூர்த்யை நம:
ஓம் ப4க்தஹம்ஸ பரீமுக்2ய வியோகா3யை நம:
ஓம் மாத்ரு மண்ட3ல ஸம்யுக்த லலிதாயை நம:
ஓம் ப4ண்ட3தை3த்ய மஹஸத்த்வ நாஶநாயை நம:
ஓம் க்ரூரப4ண்ட3 ஶிரச்2சேத3 நிபுணாயை நம:
ஓம் தா4த்ர்யச்யுத ஸுராதீ4ஶ ஸுக2தா3யை நம:
ஓம் சண்ட3முண்ட3நிஶும்பா4தி3 க2ண்ட3நாயை நம:
ஓம் ரக்தாக்ஷ ரக்தஜிஹ்வாதி3 ஶிக்ஷணாயை நம:
ஓம் மஹிஷாஸுரதோ3ர்வீர்ய நிக்3ரஹயை நம: ॥ 9௦ ॥
ஓம் அப்4ரகேஶ மஹொத்ஸாஹ காரணாயை நம:
ஓம் மஹேஶயுக்த நடந தத்பராயை நம:
ஓம் நிஜப4ர்த்ரு முகா2ம்போ4ஜ சிந்தநாயை நம:
ஓம் வ்ருஷப4த்4வஜ விஜ்ஞாந பா4வநாயை நம:
ஓம் ஜந்மம்ருத்யுஜராரோக3 ப4ஞ்ஜநாயை நம:
ஓம் விதே3ஹமுக்தி விஜ்ஞாந ஸித்3தி4தா3யை நம:
ஓம் காமக்ரோதா4தி3 ஷட்3வர்க3 நாஶநாயை நம:
ஓம் ராஜராஜார்சித பத3ஸரோஜாயை நம:
ஓம் ஸர்வவேதா3ந்த ஸம்ஸித்33 ஸுதத்த்வாயை நம:
ஓம் ஶ்ரீ வீரப4க்த விஜ்ஞாந நிதா4நாயை நம: ॥ 1௦௦ ॥
ஓம் ஆஶேஷ து3ஷ்டத3நுஜ ஸூத3நாயை நம:
ஓம் ஸாக்ஷாச்ச்ரீத3க்ஷிணாமூர்தி மநோஜ்ஞாயை நம:
ஓம் ஹயமேதா2க்3ர ஸம்பூஜ்ய மஹிமாயை நம:
ஓம் த3க்ஷப்ரஜாபதிஸுத வேஷாட்4யாயை நம:
ஓம் ஸுமபா3ணேக்ஷு கோத3ண்ட3 மண்டி3தாயை நம:
ஓம் நித்யயௌவந மாங்க3ல்ய மங்க3ல்தா3யை நம:
ஓம் மஹாதே3வ ஸமாயுக்த ஶரீராயை நம:
ஓம் மஹாதே3வ ரத்யௌத்ஸுக்ய மஹதே3வ்யை நம:
ஓம் சதுர்விம்ஶதந்த்ர்யைக ரூபாயை ॥1௦8 ॥

ஶ்ரீ லலிதாஷ்டோத்தர ஶதநாமாவல்தி3 ஸம்பூர்ணம்

********

Leave a Comment