[ஶ்ரீ மஹிஷாஸுர மர்தி3நீ] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Tamil அயி கி3ரிநந்தி3நி நந்தி3தமேதி3நி விஶ்வ-விநோதி3நி நந்த3நுதேகி3ரிவர விந்த்4ய-ஶிரோதி4-நிவாஸிநி விஷ்ணு-விலாஸிநி ஜிஷ்ணுநுதே ।ப4க3வதி ஹே ஶிதிகண்ட-2குடும்பி3ணி பூ4ரிகுடும்பி3ணி பூ4ரிக்ருதேஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 1 ॥ ஸுரவர-ஹர்ஷிணி து3ர்த4ர-த4ர்ஷிணி து3ர்முக-2மர்ஷிணி ஹர்ஷரதேத்ரிபு4வந-போஷிணி ஶங்கர-தோஷிணி கல்மஷ-மோஷிணி கோ4ஷரதே ।த3நுஜ-நிரோஷிணி தி3திஸுத-ரோஷிணி து3ர்மத-3ஶோஷிணி ஸிந்து4ஸுதேஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 2 ॥ அயி ஜக3த3ம்ப3 மத3ம்ப3 கத3ம்ப3வந-ப்ரியவாஸிநி ஹாஸரதேஶிக2ரி-ஶிரோமணி துங-ஹிமாலய-ஶ்ருங்க3நிஜாலய-மத்4யக3தே ।மது4மது4ரே மது4-கைதப-4க3ஞ்ஜிநி கைதப-4ப4ஞ்ஜிநி ராஸரதேஜய ஜய … Read more