[ஶ்ரீ மஹிஷாஸுர மர்தி3நீ] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Tamil

அயி கி3ரிநந்தி3நி நந்தி3தமேதி3நி விஶ்வ-விநோதி3நி நந்த3நுதே
கி3ரிவர விந்த்4ய-ஶிரோதி4-நிவாஸிநி விஷ்ணு-விலாஸிநி ஜிஷ்ணுநுதே ।
43வதி ஹே ஶிதிகண்ட-2குடும்பி3ணி பூ4ரிகுடும்பி3ணி பூ4ரிக்ருதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 1 ॥

ஸுரவர-ஹர்ஷிணி து3ர்த4ர-த4ர்ஷிணி து3ர்முக-2மர்ஷிணி ஹர்ஷரதே
த்ரிபு4வந-போஷிணி ஶங்கர-தோஷிணி கல்மஷ-மோஷிணி கோ4ஷரதே ।
3நுஜ-நிரோஷிணி தி3திஸுத-ரோஷிணி து3ர்மத-3ஶோஷிணி ஸிந்து4ஸுதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 2 ॥

அயி ஜக33ம்ப3 மத3ம்ப3 கத3ம்ப3வந-ப்ரியவாஸிநி ஹாஸரதே
ஶிக2ரி-ஶிரோமணி துங-ஹிமாலய-ஶ்ருங்க3நிஜாலய-மத்4யக3தே ।
மது4மது4ரே மது4-கைதப-43ஞ்ஜிநி கைதப-44ஞ்ஜிநி ராஸரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 3 ॥

அயி ஶதக2ண்ட-3விக2ண்டி3த-ருண்ட-3விதுண்டி3த-ஶுண்ட-3கஜ3ாதி4பதே
ரிபு-கஜ3-க3ண்ட-3விதா3ரண-சண்ட3பராக்ரம-ஶௌண்ட-3ம்ருகா3தி4பதே ।
நிஜ-பு4ஜத3ண்ட-3நிபாடித-சண்ட-3நிபாடித-முண்ட-34டாதி4பதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 4 ॥

அயி ரணது3ர்மத-3ஶத்ரு-வதோ4தி3த-து3ர்த4ர-நிர்ஜர-ஶக்தி-ப்4ருதே
சதுர-விசார-து4ரீண-மஹாஶய-தூ3த-க்ருத-ப்ரமதா2தி4பதே ।
து3ரித-து3ரீஹ-து3ராஶய-து3ர்மதி-தா3நவ-தூ3த-க்ருதாந்தமதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 5 ॥

அயி நிஜ ஹுங்க்ருதிமாத்ர-நிராக்ருத-தூ4ம்ரவிலோசந-தூ4ம்ரஶதே
ஸமர-விஶோஷித-ஶோணிதபீ3ஜ-ஸமுத்34வஶோணித-பீ3ஜ-லதே ।
ஶிவ-ஶிவ-ஶும்ப4நிஶும்ப-4மஹாஹவ-தர்பித-பூ4தபிஶாச-ரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 6 ॥

4நுரநுஸங்க3ரண-க்ஷண-ஸங்க-3பரிஸ்பு2ரத3ங்க-3நடத்கடகே
கநக-பிஶங்க-3ப்ருஷத்க-நிஷங்க-3ரஸத்34ட-ஶ்ருங்க-3ஹதாவடுகே ।
க்ருத-சதுரங்க-33லக்ஷிதி-ரங்க-34டத்3-ப3ஹுரங்க-3ரடத்3-ப3டுகே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 7 ॥

அயி ஶரணாக3த-வைரிவதூ4-வரவீரவராப4ய-தா3யிகரே
த்ரிபு4வநமஸ்தக-ஶூல-விரோதி4-ஶிரோதி4-க்ருதாமல-ஶூலகரே ।
து3மி-து3மி-தாமர-து3ந்து3பி4-நாத-3மஹோ-முக2ரீக்ருத-தி3ங்நிகரே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 8 ॥

ஸுரலலநா-தததே2யி-ததே2யி-ததா2பி4நயோத3ர-ந்ருத்ய-ரதே
ஹாஸவிலாஸ-ஹுலாஸ-மயிப்ரண-தார்தஜநேமித-ப்ரேமப4ரே ।
தி4மிகிட-தி4க்கட-தி4க்கட-தி4மித்4வநி-கோ4ரம்ருத3ங்க-3நிநாத3ரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 9 ॥

ஜய-ஜய-ஜப்ய-ஜயே-ஜய-ஶப்3த-3பரஸ்துதி-தத்பர-விஶ்வநுதே
2ணஜ2ண-ஜி2ஞ்ஜி2மி-ஜி2ங்க்ருத-நூபுர-ஶிஞ்ஜித-மோஹிதபூ4தபதே ।
நடித-நடார்த-4நடீநட-நாயக-நாடகநாடித-நாட்யரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 1௦ ॥

அயி ஸுமந: ஸுமந: ஸுமந: ஸுமந: ஸுமநோஹர காந்தியுதே
ஶ்ரிதரஜநீரஜ-நீரஜ-நீரஜநீ-ரஜநீகர-வக்த்ரவ்ருதே ।
ஸுநயநவிப்4ரம-ரப்4ர-மர-ப்4ரமர-ப்4ரம-ரப்4ரமராதி4பதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 11 ॥

மஹித-மஹாஹவ-மல்லமதல்லிக-மல்லித-ரல்லக-மல்ல-ரதே
விரசிதவல்லிக-பல்லிக-மல்லிக-ஜி2ல்லிக-பி4ல்லிக-வர்க3வ்ருதே ।
ஸித-க்ருதபு2ல்ல-ஸமுல்லஸிதாருண-தல்லஜ-பல்லவ-ஸல்லலிதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 12 ॥

அவிரல்த-33ண்ட33ல்த3ந்-மத-3மேது3ர-மத்த-மதங்கஜ3ராஜ-பதே
த்ரிபு4வந-பூ4ஷணபூ4த-கல்தா3நிதி4ரூப-பயோநிதி4ராஜஸுதே ।
அயி ஸுத3தீஜந-லாலஸ-மாநஸ-மோஹந-மந்மத4ராஜ-ஸுதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 13 ॥

கமலத3ல்தா3மல-கோமல-காந்தி-கலாகலிதாமல-பா4லதலே
ஸகல-விலாஸகல்தா3-நிலயக்ரம-கேல்தி3கலத்-கலஹம்ஸகுலே ।
அலிகுல-ஸங்குல-குவலயமண்ட3ல-மௌல்தி3மிலத்3-வகுலாலிகுலே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 14 ॥

கர-முரல்தீ3-ரவ-வீஜித-கூஜித-லஜ்ஜித-கோகில-மஞ்ஜுருதே
மிலித-மிலிந்த-3மநோஹர-கு3ஞ்ஜித-ரஞ்ஜித-ஶைலநிகுஞ்ஜ-க3தே ।
நிஜக3ணபூ4த-மஹாஶப3ரீக3ண-ரங்க3ண-ஸம்ப்4ருத-கேல்தி3ததே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 15 ॥

கடிதட-பீத-து3கூல-விசித்ர-மயூக-2திரஸ்க்ருத-சந்த்3ரருசே
ப்ரணதஸுராஸுர-மௌல்தி3மணிஸ்பு2ரத்3-அம்ஶுலஸந்-நக2ஸாந்த்3ரருசே ।
ஜித-கநகாசலமௌல்தி3-மதோ3ர்ஜித-நிர்ஜரகுஞ்ஜர-கும்ப-4குசே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 16 ॥

விஜித-ஸஹஸ்ரகரைக-ஸஹஸ்ரகரைக-ஸஹஸ்ரகரைகநுதே
க்ருத-ஸுரதாரக-ஸங்க3ர-தாரக ஸங்க3ர-தாரகஸூநு-ஸுதே ।
ஸுரத-2ஸமாதி4-ஸமாந-ஸமாதி4-ஸமாதி4ஸமாதி4-ஸுஜாத-ரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 17 ॥

பத3கமலம் கருணாநிலயே வரிவஸ்யதி யோநுதி3நம் ந ஶிவே
அயி கமலே கமலாநிலயே கமலாநிலய: ஸ கத2ம் ந ப4வேத் ।
தவ பத3மேவ பரம்பத-3மித்யநுஶீலயதோ மம கிம் ந ஶிவே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 18 ॥

கநகலஸத்கல-ஸிந்து4ஜலைரநுஷிஞ்ஜதி தெ கு3ணரங்க3பு4வம்
பஜ4தி ஸ கிம் நு ஶசீகுசகும்ப4த-தடீபரி-ரம்ப-4ஸுகா2நுப4வம் ।
தவ சரணம் ஶரணம் கரவாணி நதாமரவாணி நிவாஶி ஶிவம்
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 19 ॥

தவ விமலேந்து3கலம் வத3நேந்து3மலம் ஸகலம் நநு கூலயதே
கிமு புருஹூத-புரீந்து3முகீ2-ஸுமுகீ2பி4ரஸௌ-விமுகீ2-க்ரியதே ।
மம து மதம் ஶிவநாம-த4நே ப4வதீ-க்ருபயா கிமுத க்ரியதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 2௦ ॥

அயி மயி தீ3நத3யால்து3தயா கருணாபரயா ப4விதவ்யமுமே
அயி ஜக3தோ ஜநநீ க்ருபயாஸி யதா2ஸி ததா2நுமிதாஸி ரமே ।
யது3சிதமத்ர ப4வத்யுரரீ குருதா-து3ருதாபமபா-குருதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 21 ॥

********

Leave a Comment