[శ్రీ మహిషాసుర మర్దినీ] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Telugu అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ-వినోదిని నందనుతేగిరివర వింధ్య-శిరోఽధి-నివాసిని విష్ణు-విలాసిని జిష్ణునుతే ।భగవతి హే శితికంఠ-కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతేజయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ 1 ॥ సురవర-హర్షిణి దుర్ధర-ధర్షిణి దుర్ముఖ-మర్షిణి హర్షరతేత్రిభువన-పోషిణి శంకర-తోషిణి కల్మష-మోషిణి ఘోషరతే ।దనుజ-నిరోషిణి దితిసుత-రోషిణి దుర్మద-శోషిణి సింధుసుతేజయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ 2 ॥ అయి జగదంబ మదంబ కదంబవన-ప్రియవాసిని హాసరతేశిఖరి-శిరోమణి తుఙ-హిమాలయ-శృంగనిజాలయ-మధ్యగతే ।మధుమధురే మధు-కైతభ-గంజిని కైతభ-భంజిని … Read more