[નારાયણ સ્તોત્રમ્] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Gujarati નારાયણ નારાયણ જય ગોવિંદ હરે ॥નારાયણ નારાયણ જય ગોપાલ હરે ॥ કરુણાપારાવાર વરુણાલયગંભીર નારાયણ ॥ 1 ॥ઘનનીરદસંકાશ કૃતકલિકલ્મષનાશન નારાયણ ॥ 2 ॥ યમુનાતીરવિહાર ધૃતકૌસ્તુભમણિહાર નારાયણ ॥ 3 ॥પીતાંબરપરિધાન સુરકળ્યાણનિધાન નારાયણ ॥ 4 ॥ મંજુલગુંજાભૂષ માયામાનુષવેષ નારાયણ ॥ 5 ॥રાધાધરમધુરસિક રજનીકરકુલતિલક નારાયણ ॥ 6 ॥ મુરળીગાનવિનોદ વેદસ્તુતભૂપાદ નારાયણ ॥ 7 ॥બર્હિનિબર્હાપીડ … Read more