[નારાયણ સ્તોત્રમ્] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Gujarati

નારાયણ નારાયણ જય ગોવિંદ હરે ॥
નારાયણ નારાયણ જય ગોપાલ હરે ॥

કરુણાપારાવાર વરુણાલયગંભીર નારાયણ ॥ 1 ॥
ઘનનીરદસંકાશ કૃતકલિકલ્મષનાશન નારાયણ ॥ 2 ॥

યમુનાતીરવિહાર ધૃતકૌસ્તુભમણિહાર નારાયણ ॥ 3 ॥
પીતાંબરપરિધાન સુરકળ્યાણનિધાન નારાયણ ॥ 4 ॥

મંજુલગુંજાભૂષ માયામાનુષવેષ નારાયણ ॥ 5 ॥
રાધાધરમધુરસિક રજનીકરકુલતિલક નારાયણ ॥ 6 ॥

મુરળીગાનવિનોદ વેદસ્તુતભૂપાદ નારાયણ ॥ 7 ॥
બર્હિનિબર્હાપીડ નટનાટકફણિક્રીડ નારાયણ ॥ 8 ॥

વારિજભૂષાભરણ રાજીવરુક્મિણીરમણ નારાયણ ॥ 9 ॥
જલરુહદળનિભનેત્ર જગદારંભકસૂત્ર નારાયણ ॥ 10 ॥

પાતકરજનીસંહાર કરુણાલય મામુદ્ધર નારાયણ ॥ 11 ॥
અઘ બકહયકંસારે કેશવ કૃષ્ણ મુરારે નારાયણ ॥ 12 ॥

હાટકનિભપીતાંબર અભયં કુરુ મે માવર નારાયણ ॥ 13 ॥
દશરથરાજકુમાર દાનવમદસંહાર નારાયણ ॥ 14 ॥

ગોવર્ધનગિરિ રમણ ગોપીમાનસહરણ નારાયણ ॥ 15 ॥
સરયુતીરવિહાર સજ્જન^^ઋષિમંદાર નારાયણ ॥ 16 ॥

વિશ્વામિત્રમખત્ર વિવિધવરાનુચરિત્ર નારાયણ ॥ 17 ॥
ધ્વજવજ્રાંકુશપાદ ધરણીસુતસહમોદ નારાયણ ॥ 18 ॥

જનકસુતાપ્રતિપાલ જય જય સંસ્મૃતિલીલ નારાયણ ॥ 19 ॥
દશરથવાગ્ધૃતિભાર દંડક વનસંચાર નારાયણ ॥ 20 ॥

મુષ્ટિકચાણૂરસંહાર મુનિમાનસવિહાર નારાયણ ॥ 21 ॥
વાલિવિનિગ્રહશૌર્ય વરસુગ્રીવહિતાર્ય નારાયણ ॥ 22 ॥

માં મુરળીકર ધીવર પાલય પાલય શ્રીધર નારાયણ ॥ 23 ॥
જલનિધિ બંધન ધીર રાવણકંઠવિદાર નારાયણ ॥ 24 ॥

તાટકમર્દન રામ નટગુણવિવિધ સુરામ નારાયણ ॥ 25 ॥
ગૌતમપત્નીપૂજન કરુણાઘનાવલોકન નારાયણ ॥ 26 ॥

સંભ્રમસીતાહાર સાકેતપુરવિહાર નારાયણ ॥ 27 ॥
અચલોદ્ધૃતચંચત્કર ભક્તાનુગ્રહતત્પર નારાયણ ॥ 28 ॥

નૈગમગાનવિનોદ રક્ષિત સુપ્રહ્લાદ નારાયણ ॥ 29 ॥
ભારત યતવરશંકર નામામૃતમખિલાંતર નારાયણ ॥ 30 ॥

********

Also Read:

Leave a Comment