[நாராயண ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Tamil நாராயண நாராயண ஜய கோ3விந்த3 ஹரே ॥நாராயண நாராயண ஜய கோ3பால ஹரே ॥ கருணாபாராவார வருணாலயக3ம்பீ4ர நாராயண ॥ 1 ॥க4நநீரத3ஸங்காஶ க்ருதகலிகல்மஷநாஶந நாராயண ॥ 2 ॥ யமுநாதீரவிஹார த்4ருதகௌஸ்துப4மணிஹார நாராயண ॥ 3 ॥பீதாம்ப3ரபரிதா4ந ஸுரகல்த்3யாணநிதா4ந நாராயண ॥ 4 ॥ மஞ்ஜுலகு3ஞ்ஜாபூ4ஷ மாயாமாநுஷவேஷ நாராயண ॥ 5 ॥ராதா4த4ரமது4ரஸிக ரஜநீகரகுலதிலக நாராயண ॥ 6 ॥ முரல்தீ3கா3நவிநோத3 வேத3ஸ்துதபூ4பாத3 நாராயண ॥ 7 ॥ப3ர்ஹிநிப3ர்ஹாபீட3 நடநாடகப2ணிக்ரீட3 நாராயண ॥ 8 ॥ … Read more