[நாராயண ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Narayana Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Narayana Stotram Lyrics In Tamil

நாராயண நாராயண ஜய கோ3விந்த3 ஹரே ॥
நாராயண நாராயண ஜய கோ3பால ஹரே ॥

கருணாபாராவார வருணாலயக3ம்பீ4ர நாராயண ॥ 1 ॥
4நநீரத3ஸங்காஶ க்ருதகலிகல்மஷநாஶந நாராயண ॥ 2 ॥

யமுநாதீரவிஹார த்4ருதகௌஸ்துப4மணிஹார நாராயண ॥ 3 ॥
பீதாம்ப3ரபரிதா4ந ஸுரகல்த்3யாணநிதா4ந நாராயண ॥ 4 ॥

மஞ்ஜுலகு3ஞ்ஜாபூ4ஷ மாயாமாநுஷவேஷ நாராயண ॥ 5 ॥
ராதா44ரமது4ரஸிக ரஜநீகரகுலதிலக நாராயண ॥ 6 ॥

முரல்தீ3கா3நவிநோத3 வேத3ஸ்துதபூ4பாத3 நாராயண ॥ 7 ॥
3ர்ஹிநிப3ர்ஹாபீட3 நடநாடகப2ணிக்ரீட3 நாராயண ॥ 8 ॥

வாரிஜபூ4ஷாப4ரண ராஜீவருக்மிணீரமண நாராயண ॥ 9 ॥
ஜலருஹத3ல்த3நிப4நேத்ர ஜக3தா3ரம்ப4கஸூத்ர நாராயண ॥ 1௦ ॥

பாதகரஜநீஸம்ஹார கருணாலய மாமுத்34ர நாராயண ॥ 11 ॥
அக4 ப3கஹயகம்ஸாரே கேஶவ க்ருஷ்ண முராரே நாராயண ॥ 12 ॥

ஹாடகநிப4பீதாம்ப3ர அப4யம் குரு மே மாவர நாராயண ॥ 13 ॥
3ஶரத2ராஜகுமார தா3நவமத3ஸம்ஹார நாராயண ॥ 14 ॥

கோ3வர்த4நகி3ரி ரமண கோ3பீமாநஸஹரண நாராயண ॥ 15 ॥
ஸரயுதீரவிஹார ஸஜ்ஜந^^ருஷிமந்தா3ர நாராயண ॥ 16 ॥

விஶ்வாமித்ரமக2த்ர விவித4வராநுசரித்ர நாராயண ॥ 17 ॥
த்4வஜவஜ்ராங்குஶபாத3 த4ரணீஸுதஸஹமோத3 நாராயண ॥ 18 ॥

ஜநகஸுதாப்ரதிபால ஜய ஜய ஸம்ஸ்ம்ருதிலீல நாராயண ॥ 19 ॥
3ஶரத2வாக்3த்4ருதிபா4ர த3ண்ட3க வநஸஞ்சார நாராயண ॥ 2௦ ॥

முஷ்டிகசாணூரஸம்ஹார முநிமாநஸவிஹார நாராயண ॥ 21 ॥
வாலிவிநிக்3ரஹஶௌர்ய வரஸுக்3ரீவஹிதார்ய நாராயண ॥ 22 ॥

மாம் முரல்தீ3கர தீ4வர பாலய பாலய ஶ்ரீத4ர நாராயண ॥ 23 ॥
ஜலநிதி4 ப3ந்த4ந தீ4ர ராவணகண்ட2விதா3ர நாராயண ॥ 24 ॥

தாடகமர்த3ந ராம நடகு3ணவிவித4 ஸுராம நாராயண ॥ 25 ॥
கௌ3தமபத்நீபூஜந கருணாக4நாவலோகந நாராயண ॥ 26 ॥

ஸம்ப்4ரமஸீதாஹார ஸாகேதபுரவிஹார நாராயண ॥ 27 ॥
அசலோத்3த்4ருதசஞ்சத்கர ப4க்தாநுக்3ரஹதத்பர நாராயண ॥ 28 ॥

நைக3மகா3நவிநோத3 ரக்ஷித ஸுப்ரஹ்லாத3 நாராயண ॥ 29 ॥
பா4ரத யதவரஶங்கர நாமாம்ருதமகி2லாந்தர நாராயண ॥ 3௦ ॥

********

Leave a Comment