[રુદ્રાષ્ટકમ્] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Gujarati With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Gujarati Lyrics નમામીશ મીશાન નિર્વાણરૂપં વિભું વ્યાપકં બ્રહ્મવેદ સ્વરૂપં ।નિજં નિર્ગુણં નિર્વિકલ્પં નિરીહં ચદાકાશ માકાશવાસં ભજેહં ॥ નિરાકાર મોંકાર મૂલં તુરીયં ગિરિજ્ઞાન ગોતીત મીશં ગિરીશં ।કરાળં મહાકાલકાલં કૃપાલં ગુણાગાર સંસારસારં નતો હં ॥ તુષારાદ્રિ સંકાશ ગૌરં ગંભીરં મનોભૂતકોટિ પ્રભા શ્રીશરીરં ।સ્ફુરન્મૌળિકલ્લોલિની ચારુગાંગં લસ્ત્ફાલબાલેંદુ ભૂષં મહેશં ॥ ચલત્કુંડલં ભ્રૂ સુનેત્રં વિશાલં પ્રસન્નાનનં નીલકંઠં … Read more