[રુદ્રાષ્ટકમ્] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Gujarati With PDF

Rudra Ashtakam Stotram Gujarati Lyrics

નમામીશ મીશાન નિર્વાણરૂપં વિભું વ્યાપકં બ્રહ્મવેદ સ્વરૂપં ।
નિજં નિર્ગુણં નિર્વિકલ્પં નિરીહં ચદાકાશ માકાશવાસં ભજેહં ॥

નિરાકાર મોંકાર મૂલં તુરીયં ગિરિજ્ઞાન ગોતીત મીશં ગિરીશં ।
કરાળં મહાકાલકાલં કૃપાલં ગુણાગાર સંસારસારં નતો હં ॥

તુષારાદ્રિ સંકાશ ગૌરં ગંભીરં મનોભૂતકોટિ પ્રભા શ્રીશરીરં ।
સ્ફુરન્મૌળિકલ્લોલિની ચારુગાંગં લસ્ત્ફાલબાલેંદુ ભૂષં મહેશં ॥

ચલત્કુંડલં ભ્રૂ સુનેત્રં વિશાલં પ્રસન્નાનનં નીલકંઠં દયાળું ।
મૃગાધીશ ચર્માંબરં મુંડમાલં પ્રિયં શંકરં સર્વનાથં ભજામિ ॥

પ્રચંડં પ્રકૃષ્ટં પ્રગલ્ભં પરેશં અખંડં અજં ભાનુકોટિ પ્રકાશં ।
ત્રયી શૂલ નિર્મૂલનં શૂલપાણિં ભજેહં ભવાનીપતિં ભાવગમ્યં ॥

કળાતીત કળ્યાણ કલ્પાંતરી સદા સજ્જનાનંદદાતા પુરારી ।
ચિદાનંદ સંદોહ મોહાપકારી પ્રસીદ પ્રસીદ પ્રભો મન્મધારી ॥

ન યાવદ્ ઉમાનાથ પાદારવિંદં ભજંતીહ લોકે પરે વા નારાણાં ।
ન તાવત્સુખં શાંતિ સંતાપનાશં પ્રસીદ પ્રભો સર્વભૂતાધિવાસ ॥

નજાનામિ યોગં જપં નૈવ પૂજાં નતો હં સદા સર્વદા દેવ તુભ્યં ।
જરાજન્મ દુઃખૌઘતાતપ્યમાનં પ્રભોપાહિ અપન્નમીશ પ્રસીદ! ॥

********

Also Read:

Leave a Comment