[ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಂ] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Kannada With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Kannada Lyrics ನಮಾಮೀಶ ಮೀಶಾನ ನಿರ್ವಾಣರೂಪಂ ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಸ್ವರೂಪಂ ।ನಿಜಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರೀಹಂ ಚದಾಕಾಶ ಮಾಕಾಶವಾಸಂ ಭಜೇಹಂ ॥ ನಿರಾಕಾರ ಮೋಂಕಾರ ಮೂಲಂ ತುರೀಯಂ ಗಿರಿಜ್ಞಾನ ಗೋತೀತ ಮೀಶಂ ಗಿರೀಶಂ ।ಕರಾಳಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಕೃಪಾಲಂ ಗುಣಾಗಾರ ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನತೋ ಹಂ ॥ ತುಷಾರಾದ್ರಿ ಸಂಕಾಶ ಗೌರಂ ಗಂಭೀರಂ ಮನೋಭೂತಕೋಟಿ ಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀಶರೀರಂ ।ಸ್ಫುರನ್ಮೌಳಿಕಲ್ಲೋಲಿನೀ ಚಾರುಗಾಂಗಂ ಲಸ್ತ್ಫಾಲಬಾಲೇಂದು ಭೂಷಂ ಮಹೇಶಂ ॥ ಚಲತ್ಕುಂಡಲಂ ಭ್ರೂ ಸುನೇತ್ರಂ ವಿಶಾಲಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನನಂ ನೀಲಕಂಠಂ … Read more