[ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಂ] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Kannada With PDF

Rudra Ashtakam Stotram Kannada Lyrics

ನಮಾಮೀಶ ಮೀಶಾನ ನಿರ್ವಾಣರೂಪಂ ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಸ್ವರೂಪಂ ।
ನಿಜಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರೀಹಂ ಚದಾಕಾಶ ಮಾಕಾಶವಾಸಂ ಭಜೇಹಂ ॥

ನಿರಾಕಾರ ಮೋಂಕಾರ ಮೂಲಂ ತುರೀಯಂ ಗಿರಿಜ್ಞಾನ ಗೋತೀತ ಮೀಶಂ ಗಿರೀಶಂ ।
ಕರಾಳಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಕೃಪಾಲಂ ಗುಣಾಗಾರ ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನತೋ ಹಂ ॥

ತುಷಾರಾದ್ರಿ ಸಂಕಾಶ ಗೌರಂ ಗಂಭೀರಂ ಮನೋಭೂತಕೋಟಿ ಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀಶರೀರಂ ।
ಸ್ಫುರನ್ಮೌಳಿಕಲ್ಲೋಲಿನೀ ಚಾರುಗಾಂಗಂ ಲಸ್ತ್ಫಾಲಬಾಲೇಂದು ಭೂಷಂ ಮಹೇಶಂ ॥

ಚಲತ್ಕುಂಡಲಂ ಭ್ರೂ ಸುನೇತ್ರಂ ವಿಶಾಲಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನನಂ ನೀಲಕಂಠಂ ದಯಾಳುಂ ।
ಮೃಗಾಧೀಶ ಚರ್ಮಾಂಬರಂ ಮುಂಡಮಾಲಂ ಪ್ರಿಯಂ ಶಂಕರಂ ಸರ್ವನಾಥಂ ಭಜಾಮಿ ॥

ಪ್ರಚಂಡಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಂ ಪರೇಶಂ ಅಖಂಡಂ ಅಜಂ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ।
ತ್ರಯೀ ಶೂಲ ನಿರ್ಮೂಲನಂ ಶೂಲಪಾಣಿಂ ಭಜೇಹಂ ಭವಾನೀಪತಿಂ ಭಾವಗಮ್ಯಂ ॥

ಕಳಾತೀತ ಕಳ್ಯಾಣ ಕಲ್ಪಾಂತರೀ ಸದಾ ಸಜ್ಜನಾನಂದದಾತಾ ಪುರಾರೀ ।
ಚಿದಾನಂದ ಸಂದೋಹ ಮೋಹಾಪಕಾರೀ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಮನ್ಮಧಾರೀ ॥

ನ ಯಾವದ್ ಉಮಾನಾಥ ಪಾದಾರವಿಂದಂ ಭಜಂತೀಹ ಲೋಕೇ ಪರೇ ವಾ ನಾರಾಣಾಂ ।
ನ ತಾವತ್ಸುಖಂ ಶಾಂತಿ ಸಂತಾಪನಾಶಂ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸ ॥

ನಜಾನಾಮಿ ಯೋಗಂ ಜಪಂ ನೈವ ಪೂಜಾಂ ನತೋ ಹಂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ದೇವ ತುಭ್ಯಂ ।
ಜರಾಜನ್ಮ ದುಃಖೌಘತಾತಪ್ಯಮಾನಂ ಪ್ರಭೋಪಾಹಿ ಅಪನ್ನಮೀಶ ಪ್ರಸೀದ! ॥

********

Also Read:

Leave a Comment