[രുദ്രാഷ്ടകമ്] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Malayalam With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Malayalam Lyrics നമാമീശ മീശാന നിര്വാണരൂപം വിഭും വ്യാപകം ബ്രഹ്മവേദ സ്വരൂപം ।നിജം നിര്ഗുണം നിര്വികല്പം നിരീഹം ചദാകാശ മാകാശവാസം ഭജേഹം ॥ നിരാകാര മോംകാര മൂലം തുരീയം ഗിരിജ്ഞാന ഗോതീത മീശം ഗിരീശം ।കരാളം മഹാകാലകാലം കൃപാലം ഗുണാഗാര സംസാരസാരം നതോ ഹം ॥ തുഷാരാദ്രി സംകാശ ഗൌരം ഗംഭീരം മനോഭൂതകോടി പ്രഭാ ശ്രീശരീരം ।സ്ഫുരന്മൌളികല്ലോലിനീ ചാരുഗാംഗം ലസ്ത്ഫാലബാലേംദു ഭൂഷം മഹേശം ॥ ചലത്കുംഡലം ഭ്രൂ സുനേത്രം വിശാലം പ്രസന്നാനനം നീലകംഠം … Read more