[രുദ്രാഷ്ടകമ്] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Malayalam With PDF

Rudra Ashtakam Stotram Malayalam Lyrics

നമാമീശ മീശാന നിര്വാണരൂപം വിഭും വ്യാപകം ബ്രഹ്മവേദ സ്വരൂപം ।
നിജം നിര്ഗുണം നിര്വികല്പം നിരീഹം ചദാകാശ മാകാശവാസം ഭജേഹം ॥

നിരാകാര മോംകാര മൂലം തുരീയം ഗിരിജ്ഞാന ഗോതീത മീശം ഗിരീശം ।
കരാളം മഹാകാലകാലം കൃപാലം ഗുണാഗാര സംസാരസാരം നതോ ഹം ॥

തുഷാരാദ്രി സംകാശ ഗൌരം ഗംഭീരം മനോഭൂതകോടി പ്രഭാ ശ്രീശരീരം ।
സ്ഫുരന്മൌളികല്ലോലിനീ ചാരുഗാംഗം ലസ്ത്ഫാലബാലേംദു ഭൂഷം മഹേശം ॥

ചലത്കുംഡലം ഭ്രൂ സുനേത്രം വിശാലം പ്രസന്നാനനം നീലകംഠം ദയാളും ।
മൃഗാധീശ ചര്മാംബരം മുംഡമാലം പ്രിയം ശംകരം സര്വനാഥം ഭജാമി ॥

പ്രചംഡം പ്രകൃഷ്ടം പ്രഗല്ഭം പരേശം അഖംഡം അജം ഭാനുകോടി പ്രകാശം ।
ത്രയീ ശൂല നിര്മൂലനം ശൂലപാണിം ഭജേഹം ഭവാനീപതിം ഭാവഗമ്യം ॥

കളാതീത കള്യാണ കല്പാംതരീ സദാ സജ്ജനാനംദദാതാ പുരാരീ ।
ചിദാനംദ സംദോഹ മോഹാപകാരീ പ്രസീദ പ്രസീദ പ്രഭോ മന്മധാരീ ॥

ന യാവദ് ഉമാനാഥ പാദാരവിംദം ഭജംതീഹ ലോകേ പരേ വാ നാരാണാം ।
ന താവത്സുഖം ശാംതി സംതാപനാശം പ്രസീദ പ്രഭോ സര്വഭൂതാധിവാസ ॥

നജാനാമി യോഗം ജപം നൈവ പൂജാം നതോ ഹം സദാ സര്വദാ ദേവ തുഭ്യം ।
ജരാജന്മ ദുഃഖൌഘതാതപ്യമാനം പ്രഭോപാഹി അപന്നമീശ പ്രസീദ! ॥

********

Also Read:

Leave a Comment