[ருத்3ராஷ்டகம்] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Tamil With PDF

Rudra Ashtakam lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Rudra Ashtakam Stotram Tamil Lyrics நமாமீஶ மீஶாந நிர்வாணரூபம் விபு4ம் வ்யாபகம் ப்3ரஹ்மவேத3 ஸ்வரூபம் ।நிஜம் நிர்கு3ணம் நிர்விகல்பம் நிரீஹம் சதா3காஶ மாகாஶவாஸம் பஜ4ேஹம் ॥ நிராகார மோஂகார மூலம் துரீயம் கி3ரிஜ்ஞாந கோ3தீத மீஶம் கி3ரீஶம் ।கரால்த3ம் மஹாகாலகாலம் க்ருபாலம் கு3ணாகா3ர ஸம்ஸாரஸாரம் நதோ ஹம் ॥ துஷாராத்3ரி ஸஂகாஶ கௌ3ரம் க3ம்பீ4ரம் மநோபூ4தகோடி ப்ரபா4 ஶ்ரீஶரீரம் ।ஸ்பு2ரந்மௌல்தி3கல்லோலிநீ சாருகா3ங்க3ம் லஸ்த்பா2லபா3லேந்து3 பூ4ஷம் மஹேஶம் ॥ சலத்குண்ட3லம் ப்4ரூ ஸுநேத்ரம் விஶாலம் ப்ரஸந்நாநநம் நீலகண்ட2ம் த3யால்து3ம் ।ம்ருகா3தீ4ஶ சர்மாம்ப3ரம் … Read more