[ருத்3ராஷ்டகம்] ᐈ Rudra Ashtakam Lyrics In Tamil With PDF

Rudra Ashtakam Stotram Tamil Lyrics

நமாமீஶ மீஶாந நிர்வாணரூபம் விபு4ம் வ்யாபகம் ப்3ரஹ்மவேத3 ஸ்வரூபம் ।
நிஜம் நிர்கு3ணம் நிர்விகல்பம் நிரீஹம் சதா3காஶ மாகாஶவாஸம் பஜ4ேஹம் ॥

நிராகார மோஂகார மூலம் துரீயம் கி3ரிஜ்ஞாந கோ3தீத மீஶம் கி3ரீஶம் ।
கரால்த3ம் மஹாகாலகாலம் க்ருபாலம் கு3ணாகா3ர ஸம்ஸாரஸாரம் நதோ ஹம் ॥

துஷாராத்3ரி ஸஂகாஶ கௌ3ரம் க3ம்பீ4ரம் மநோபூ4தகோடி ப்ரபா4 ஶ்ரீஶரீரம் ।
ஸ்பு2ரந்மௌல்தி3கல்லோலிநீ சாருகா3ங்க3ம் லஸ்த்பா2லபா3லேந்து3 பூ4ஷம் மஹேஶம் ॥

சலத்குண்ட3லம் ப்4ரூ ஸுநேத்ரம் விஶாலம் ப்ரஸந்நாநநம் நீலகண்ட2ம் த3யால்து3ம் ।
ம்ருகா3தீ4ஶ சர்மாம்ப3ரம் முண்ட3மாலம் ப்ரியம் ஶஂகரம் ஸர்வநாத2ம் பஜ4ாமி ॥

ப்ரசண்ட3ம் ப்ரக்ருஷ்டம் ப்ரக3ல்ப4ம் பரேஶம் அக2ண்ட3ம் அஜம் பா4நுகோடி ப்ரகாஶம் ।
த்ரயீ ஶூல நிர்மூலநம் ஶூலபாணிம் பஜ4ேஹம் ப4வாநீபதிம் பா4வக3ம்யம் ॥

கல்தா3தீத கல்த்3யாண கல்பாந்தரீ ஸதா3 ஸஜ்ஜநாநந்த3தா3தா புராரீ ।
சிதா3நந்த3 ஸந்தோ3ஹ மோஹாபகாரீ ப்ரஸீத3 ப்ரஸீத3 ப்ரபோ4 மந்மதா4ரீ ॥

ந யாவத்3 உமாநாத2 பாதா3ரவிந்த3ம் பஜ4ந்தீஹ லோகே பரே வா நாராணாம் ।
ந தாவத்ஸுக2ம் ஶாந்தி ஸந்தாபநாஶம் ப்ரஸீத3 ப்ரபோ4 ஸர்வபூ4தாதி4வாஸ ॥

நஜாநாமி யோக3ம் ஜபம் நைவ பூஜாம் நதோ ஹம் ஸதா3 ஸர்வதா3 தே3வ துப்4யம் ।
ஜராஜந்ம து3:கௌ24தாதப்யமாநம் ப்ரபோ4பாஹி அபந்நமீஶ ப்ரஸீத3! ॥

********

Also Read:

Leave a Comment