[ஸங்க்ஷேப ராமாயணம்] ᐈ Sankshepa Ramayanam Lyrics In Tamil Pdf

Sankshepa Ramayanam Stotram Lyrics In Tamil தபஸ்ஸ்வாத்4யாயநிரதம் தபஸ்வீ வாக்3விதா3ம் வரம் ।நாரத3ம் பரிபப்ரச்ச2 வால்மீகிர்முநிபுங்க3வம் ॥ 1 ॥ கோந்வஸ்மிந்ஸாம்ப்ரதம் லோகே கு3ணவாந் கஶ்ச வீர்யவாந் ।த4ர்மஜ்ஞஶ்ச க்ருதஜ்ஞஶ்ச ஸத்யவாக்யோ த்3ருட4வ்ரத: ॥ 2 ॥ சாரித்ரேண ச கோ யுக்த: ஸர்வபூ4தேஷு கோ ஹித: ।வித்3வாந் க: க: ஸமர்த2ஶ்ச கஶ்சைகப்ரியத3ர்ஶந: ॥ 3 ॥ ஆத்மவாந் கோ ஜிதக்ரோதோ4 த்3யுதிமாந் கோநஸூயக: ।கஸ்ய பி3ப்4யதி தே3வாஶ்ச ஜாதரோஷஸ்ய ஸம்யுகே3 ॥ 4 ॥ ஏததி3ச்சா2ம்யஹம் ஶ்ரோதும் … Read more