[ஸங்க்ஷேப ராமாயணம்] ᐈ Sankshepa Ramayanam Lyrics In Tamil Pdf

Sankshepa Ramayanam Stotram Lyrics In Tamil

தபஸ்ஸ்வாத்4யாயநிரதம் தபஸ்வீ வாக்3விதா3ம் வரம் ।
நாரத3ம் பரிபப்ரச்ச2 வால்மீகிர்முநிபுங்க3வம் ॥ 1 ॥

கோந்வஸ்மிந்ஸாம்ப்ரதம் லோகே கு3ணவாந் கஶ்ச வீர்யவாந் ।
4ர்மஜ்ஞஶ்ச க்ருதஜ்ஞஶ்ச ஸத்யவாக்யோ த்3ருட4வ்ரத: ॥ 2 ॥

சாரித்ரேண ச கோ யுக்த: ஸர்வபூ4தேஷு கோ ஹித: ।
வித்3வாந் க: க: ஸமர்த2ஶ்ச கஶ்சைகப்ரியத3ர்ஶந: ॥ 3 ॥

ஆத்மவாந் கோ ஜிதக்ரோதோ4 த்3யுதிமாந் கோநஸூயக: ।
கஸ்ய பி3ப்4யதி தே3வாஶ்ச ஜாதரோஷஸ்ய ஸம்யுகே3 ॥ 4 ॥

ஏததி3ச்சா2ம்யஹம் ஶ்ரோதும் பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே ।
மஹர்ஷே த்வம் ஸமர்தோ2ஸி ஜ்ஞாதுமேவம்வித4ம் நரம் ॥ 5 ॥

ஶ்ருத்வா சைதத்த்ரிலோகஜ்ஞோ வால்மீகேர்நாரதோ3 வச: ।
ஶ்ரூயதாமிதி சாமந்த்ர்ய ப்ரஹ்ருஷ்டோ வாக்யமப்3ரவீத் ॥ 6 ॥

3ஹவோ து3ர்லபா4ஶ்சைவ யே த்வயா கீர்திதா கு3ணா: ।
முநே வக்ஷ்யாம்யஹம் பு3த்3த்4வா தைர்யுக்த: ஶ்ரூயதாம் நர: ॥ 7 ॥

இக்ஷ்வாகுவம்ஶப்ரப4வோ ராமோ நாம ஜநை: ஶ்ருத: ।
நியதாத்மா மஹாவீர்யோ த்3யுதிமாந் த்4ருதிமாந் வஶீ ॥ 8 ॥

பு3த்3தி4மாந் நீதிமாந் வாக்3மீ ஶ்ரீமாந் ஶத்ருநிப3ர்ஹண: ।
விபுலாம்ஸோ மஹாபா3ஹு: கம்பு3க்3ரீவோ மஹாஹநு: ॥ 9 ॥

மஹோரஸ்கோ மஹேஷ்வாஸோ கூ3டஜ4த்ருரரிந்த3ம: ।
ஆஜாநுபா3ஹு: ஸுஶிரா: ஸுலலாட: ஸுவிக்ரம: ॥ 1௦ ॥

ஸம: ஸமவிப4க்தாங்க:3 ஸ்நிக்34வர்ண: ப்ரதாபவாந் ।
பீநவக்ஷா விஶாலாக்ஷோ லக்ஷ்மீவாந் ஶுப4லக்ஷண: ॥ 11 ॥

4ர்மஜ்ஞ: ஸத்யஸந்த4ஶ்ச ப்ரஜாநாம் ச ஹிதே ரத: ।
யஶஸ்வீ ஜ்ஞாநஸம்பந்ந: ஶுசிர்வஶ்ய: ஸமாதி4மாந் ॥ 12 ॥

ப்ரஜாபதிஸம: ஶ்ரீமாந் தா4தா ரிபுநிஷூத3ந: ।
ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய த4ர்மஸ்ய பரிரக்ஷிதா ॥ 13 ॥

ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய த4ர்மஸ்ய ஸ்வஜநஸ்ய ச ரக்ஷிதா ।
வேத3வேதா3ங்க3தத்த்வஜ்ஞோ த4நுர்வேதே3 ச நிஷ்டி2த: ॥ 14 ॥

ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த2தத்த்வஜ்ஞோ ஸ்ம்ருதிமாந்ப்ரதிபா4நவாந் ।
ஸர்வலோகப்ரிய: ஸாது4ரதீ3நாத்மா விசக்ஷண: ॥ 15 ॥

ஸர்வதா3பி43த: ஸத்3பி4: ஸமுத்3ர இவ ஸிந்து4பி4: ।
ஆர்ய: ஸர்வஸமஶ்சைவ ஸதை3கப்ரியத3ர்ஶந: ॥ 16 ॥

ஸ ச ஸர்வகு3ணோபேத: கௌஸல்யாநந்த3வர்த4ந: ।
ஸமுத்3ர இவ கா3ம்பீ4ர்யே தை4ர்யேண ஹிமவாநிவ ॥ 17 ॥

விஷ்ணுநா ஸத்3ருஶோ வீர்யே ஸோமவத்ப்ரியத3ர்ஶந: ।
காலாக்3நிஸத்3ருஶ: க்ரோதே4 க்ஷமயா ப்ருதி2வீஸம: ॥ 18 ॥

4நதே3ந ஸமஸ்த்யாகே3 ஸத்யே த4ர்ம இவாபர: ।
தமேவம் கு3ணஸம்பந்நம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ॥ 19 ॥

ஜ்யேஷ்ட2ம் ஶ்ரேஷ்ட2கு3ணைர்யுக்தம் ப்ரியம் த3ஶரத:2 ஸுதம் ।
ப்ரக்ருதீநாம் ஹிதைர்யுக்தம் ப்ரக்ருதி ப்ரிய காம்யயா ॥ 2௦ ॥

யௌவராஜ்யேந ஸம்யோக்துமைச்ச2த்ப்ரீத்யா மஹீபதி: ।
தஸ்யாபி4ஷேகஸம்பா4ராந் த்3ருஷ்ட்வா பா4ர்யாத2 கைகயீ ॥ 21 ॥

பூர்வம் த3த்தவரா தே3வீ வரமேநமயாசத ।
விவாஸநம் ச ராமஸ்ய ப4ரதஸ்யாபி4ஷேசநம் ॥ 22 ॥

ஸ ஸத்யவசநாத்3ராஜா த4ர்மபாஶேந ஸம்யத: ।
விவாஸயாமாஸ ஸுதம் ராமம் த3ஶரத:2 ப்ரியம் ॥ 23 ॥

ஸ ஜகா3ம வநம் வீர: ப்ரதிஜ்ஞாமநுபாலயந் ।
பிதுர்வசநநிர்தே3ஶாத்கைகேய்யா: ப்ரியகாரணாத் ॥ 24 ॥

தம் வ்ரஜந்தம் ப்ரியோ ப்4ராதா லக்ஷ்மணோநுஜகா3ம ஹ ।
ஸ்நேஹாத்3விநயஸம்பந்ந: ஸுமித்ராநந்த3வர்த4ந: ॥ 25 ॥

ப்4ராதரம் த3யிதோ ப்4ராது: ஸௌப்4ராத்ரமநுத3ர்ஶயந் ।
ராமஸ்ய த3யிதா பா4ர்யா நித்யம் ப்ராணஸமாஹிதா ॥ 26 ॥

ஜநகஸ்ய குலே ஜாதா தே3வமாயேவ நிர்மிதா ।
ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நா நாரீணாமுத்தமா வதூ4: ॥ 27 ॥

ஸீதாப்யநுக3தா ராமம் ஶஶிநம் ரோஹிணீ யதா2 ।
பௌரைரநுக3தோ தூ3ரம் பித்ரா த3ஶரதே2ந ச ॥ 28 ॥

ஶ்ருங்கி3பே3ரபுரே ஸூதம் க3ங்கா3கூலே வ்யஸர்ஜயத் ।
கு3ஹமாஸாத்3ய த4ர்மாத்மா நிஷாதா3தி4பதிம் ப்ரியம் ॥ 29 ॥

கு3ஹேந ஸஹிதோ ராம: லக்ஷ்மணேந ச ஸீதயா ।
தே வநேந வநம் க3த்வா நதீ3ஸ்தீர்த்வா ப3ஹூத3கா: ॥ 3௦ ॥

சித்ரகூடமநுப்ராப்ய ப4ரத்3வாஜஸ்ய ஶாஸநாத் ।
ரம்யமாவஸத2ம் க்ருத்வா ரமமாணா வநே த்ரய: ॥ 31 ॥

தே3வக3ந்த4ர்வஸங்காஶாஸ்தத்ர தே ந்யவஸந்ஸுக2ம் ।
சித்ரகூடம் க3தே ராமே புத்ரஶோகாதுரஸ்ததா2 ॥ 32 ॥

ராஜா த3ஶரத:2 ஸ்வர்க3ம் ஜகா3ம விலபந்ஸுதம் ।
ம்ருதே து தஸ்மிந்ப4ரதோ வஸிஷ்ட2ப்ரமுகை2ர்த்3விஜை: ॥ 33 ॥

நியுஜ்யமாநோ ராஜ்யாய நைச்ச2த்3ராஜ்யம் மஹாப3ல: ।
ஸ ஜகா3ம வநம் வீரோ ராமபாத3ப்ரஸாத3க: ॥ 34 ॥

3த்வா து ஸ மஹாத்மாநம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ।
அயாசத்3ப்4ராதரம் ராமம் ஆர்யபா4வபுரஸ்க்ருத: ॥ 35 ॥

த்வமேவ ராஜா த4ர்மஜ்ஞ இதி ராமம் வசோப்3ரவீத் ।
ராமோபி பரமோதா3ர: ஸுமுக2ஸ்ஸுமஹாயஶா: ॥ 36 ॥

ந சைச்ச2த்பிதுராதே3ஶாத்3ராஜ்யம் ராமோ மஹாப3ல: ।
பாது3கே சாஸ்ய ராஜ்யாய ந்யாஸம் த3த்த்வா புந: புந: ॥ 37 ॥

நிவர்தயாமாஸ ததோ ப4ரதம் ப4ரதாக்3ரஜ: ।
ஸ காமமநவாப்யைவ ராமபாதா3வுபஸ்ப்ருஶந் ॥ 38 ॥

நந்தி3க்3ராமேகரோத்3ராஜ்யம் ராமாக3மநகாங்க்ஷயா ।
3தே து ப4ரதே ஶ்ரீமாந் ஸத்யஸந்தோ4 ஜிதேந்த்3ரிய: ॥ 39 ॥

ராமஸ்து புநராலக்ஷ்ய நாக3ரஸ்ய ஜநஸ்ய ச ।
தத்ராக3மநமேகாக்3ரோ த3ண்ட3காந்ப்ரவிவேஶ ஹ ॥ 4௦ ॥

ப்ரவிஶ்ய து மஹாரண்யம் ராமோ ராஜீவலோசந: ।
விராத4ம் ராக்ஷஸம் ஹத்வா ஶரப4ங்க3ம் த33ர்ஶ ஹ ॥ 41 ॥

ஸுதீக்ஷ்ணம் சாப்யக3ஸ்த்யம் ச அக3ஸ்த்யப்4ராதரம் ததா2 ।
அக3ஸ்த்யவசநாச்சைவ ஜக்3ராஹைந்த்3ரம் ஶராஸநம் ॥ 42 ॥

2ட்33ம் ச பரமப்ரீதஸ்தூணீ சாக்ஷயஸாயகௌ ।
வஸதஸ்தஸ்ய ராமஸ்ய வநே வநசரை: ஸஹ ॥ 43 ॥

ருஷயோப்4யாக3மந்ஸர்வே வதா4யாஸுரரக்ஷஸாம் ।
ஸ தேஷாம் ப்ரதிஶுஶ்ராவ ராக்ஷஸாநாம் ததா2 வநே ॥ 44 ॥

ப்ரதிஜ்ஞாதஶ்ச ராமேண வத:4 ஸம்யதி ரக்ஷஸாம் ।
ருஷீணாமக்3நிகல்பாநாம் த3ண்ட3காரண்யவாஸிநாம் ॥ 45 ॥

தேந தத்ரைவ வஸதா ஜநஸ்தா2நநிவாஸிநீ ।
விரூபிதா ஶூர்பணகா2 ராக்ஷஸீ காமரூபிணீ ॥ 46 ॥

தத: ஶூர்பணகா2வாக்யாது3த்3யுக்தாந்ஸர்வராக்ஷஸாந் ।
2ரம் த்ரிஶிரஸம் சைவ தூ3ஷணம் சைவ ராக்ஷஸம் ॥ 47 ॥

நிஜகா4ந ரணே ராமஸ்தேஷாம் சைவ பதா3நுகா3ந் ।
வநே தஸ்மிந்நிவஸதா ஜநஸ்தா2நநிவாஸிநாம் ॥ 48 ॥

ரக்ஷஸாம் நிஹதாந்யாஸந்ஸஹஸ்ராணி சதுர்த3ஶ ।
ததோ ஜ்ஞாதிவத4ம் ஶ்ருத்வா ராவண: க்ரோத4மூர்சி2த: ॥ 49 ॥

ஸஹாயம் வரயாமாஸ மாரீசம் நாம ராக்ஷஸம் ।
வார்யமாண: ஸுப3ஹுஶோ மாரீசேந ஸ ராவண: ॥ 5௦ ॥

ந விரோதோ4 ப3லவதா க்ஷமோ ராவண தேந தே ।
அநாத்3ருத்ய து தத்3வாக்யம் ராவண: காலசோதி3த: ॥ 51 ॥

ஜகா3ம ஸஹமாரீச: தஸ்யாஶ்ரமபத3ம் ததா3 ।
தேந மாயாவிநா தூ3ரமபவாஹ்ய ந்ருபாத்மஜௌ ॥ 52 ॥

ஜஹார பா4ர்யாம் ராமஸ்ய க்3ருத்4ரம் ஹத்வா ஜடாயுஷம் ।
க்3ருத்4ரம் ச நிஹதம் த்3ருஷ்ட்வா ஹ்ருதாம் ஶ்ருத்வா ச மைதி2லீம் ॥ 53 ॥

ராக4வ: ஶோகஸந்தப்தோ விலலாபாகுலேந்த்3ரிய: ।
ததஸ்தேநைவ ஶோகேந க்3ருத்4ரம் த3க்3த்4வா ஜடாயுஷம் ॥ 54 ॥

மார்க3மாணோ வநே ஸீதாம் ராக்ஷஸம் ஸந்த33ர்ஶ ஹ ।
கப3ந்த4ம் நாம ரூபேண விக்ருதம் கோ4ரத3ர்ஶநம் ॥ 55 ॥

தம் நிஹத்ய மஹாபா3ஹு: த3தா3ஹ ஸ்வர்க3தஶ்ச ஸ: ।
ஸ சாஸ்ய கத2யாமாஸ ஶப3ரீம் த4ர்மசாரிணீம் ॥ 56 ॥

ஶ்ரமணீம் த4ர்மநிபுணாமபி43ச்சே2தி ராக4வம் ।
ஸோப்4யக3ச்ச2ந்மஹாதேஜா: ஶப3ரீம் ஶத்ருஸூத3ந: ॥ 57 ॥

ஶப3ர்யா பூஜித: ஸம்யக்3ராமோ த3ஶரதா2த்மஜ: ।
பம்பாதீரே ஹநுமதா ஸங்க3தோ வாநரேண ஹ ॥ 58 ॥

ஹநுமத்3வசநாச்சைவ ஸுக்3ரீவேண ஸமாக3த: ।
ஸுக்3ரீவாய ச தத்ஸர்வம் ஶம்ஸத்3ராமோ மஹாப3ல: ॥ 59 ॥

ஆதி3தஸ்தத்3யதா2வ்ருத்தம் ஸீதயாஶ்ச விஶேஷத: ।
ஸுக்3ரீவஶ்சாபி தத்ஸர்வம் ஶ்ருத்வா ராமஸ்ய வாநர: ॥ 6௦ ॥

சகார ஸக்2யம் ராமேண ப்ரீதஶ்சைவாக்3நிஸாக்ஷிகம் ।
ததோ வாநரராஜேந வைராநுகத2நம் ப்ரதி ॥ 61 ॥

ராமாயாவேதி3தம் ஸர்வம் ப்ரணயாத்3து3:கி2தேந ச ।
ப்ரதிஜ்ஞாதம் ச ராமேண ததா3 வாலிவத4ம் ப்ரதி ॥ 62 ॥

வாலிநஶ்ச ப3லம் தத்ர கத2யாமாஸ வாநர: ।
ஸுக்3ரீவ: ஶங்கிதஶ்சாஸீந்நித்யம் வீர்யேண ராக4வே ॥ 63 ॥

ராக4வ: ப்ரத்யயார்த2ம் து து3ந்து3பே4: காயமுத்தமம் ।
3ர்ஶயாமாஸ ஸுக்3ரீவோ மஹாபர்வத ஸந்நிப4ம் ॥ 64 ॥

உத்ஸ்மயித்வா மஹாபா3ஹு: ப்ரேக்ஷ்ய சாஸ்தி2 மஹாப3ல: ।
பாதா3ங்கு3ஷ்டே2ந சிக்ஷேப ஸம்பூர்ணம் த3ஶயோஜநம் ॥ 65 ॥

பி3பே43 ச புந: ஸாலாந்ஸப்தைகேந மஹேஷுணா ।
கி3ரிம் ரஸாதலம் சைவ ஜநயந் ப்ரத்யயம் ததா3 ॥ 66 ॥

தத: ப்ரீதமநாஸ்தேந விஶ்வஸ்த: ஸ மஹாகபி: ।
கிஷ்கிந்தா4ம் ராமஸஹிதோ ஜகா3ம ச கு3ஹாம் ததா3 ॥ 67 ॥

ததோக3ர்ஜத்34ரிவர: ஸுக்3ரீவோ ஹேமபிங்க3ல்த:3 ।
தேந நாதே3ந மஹதா நிர்ஜகா3ம ஹரீஶ்வர: ॥ 68 ॥

அநுமாந்ய ததா3 தாராம் ஸுக்3ரீவேண ஸமாக3த: ।
நிஜகா4ந ச தத்ரைநம் ஶரேணைகேந ராக4வ: ॥ 69 ॥

தத: ஸுக்3ரீவவசநாத்34த்வா வாலிநமாஹவே ।
ஸுக்3ரீவமேவ தத்3ராஜ்யே ராக4வ: ப்ரத்யபாத3யத் ॥ 7௦ ॥

ஸ ச ஸர்வாந்ஸமாநீய வாநராந்வாநரர்ஷப:4 ।
தி3ஶ: ப்ரஸ்தா2பயாமாஸ தி3த்3ருக்ஷுர்ஜநகாத்மஜாம் ॥ 71 ॥

ததோ க்3ருத்4ரஸ்ய வசநாத்ஸம்பாதேர்ஹநுமாந்ப3லீ ।
ஶதயோஜநவிஸ்தீர்ணம் புப்லுவே லவணார்ணவம் ॥ 72 ॥

தத்ர லங்காம் ஸமாஸாத்3ய புரீம் ராவணபாலிதாம் ।
33ர்ஶ ஸீதாம் த்4யாயந்தீம் அஶோகவநிகாம் க3தாம் ॥ 73 ॥

நிவேத3யித்வாபி4ஜ்ஞாநம் ப்ரவ்ருத்திம் ச நிவேத்3ய ச ।
ஸமாஶ்வாஸ்ய ச வைதே3ஹீம் மர்த3யாமாஸ தோரணம் ॥ 74 ॥

பஞ்ச ஸேநாக்3ரகா3ந்ஹத்வா ஸப்த மந்த்ரிஸுதாநபி ।
ஶூரமக்ஷம் ச நிஷ்பிஷ்ய க்3ரஹணம் ஸமுபாக3மத் ॥ 75 ॥

அஸ்த்ரேணோந்முக்தமாத்மாநம் ஜ்ஞாத்வா பைதாமஹாத்3வராத் ।
மர்ஷயந்ராக்ஷஸாந்வீரோ யந்த்ரிணஸ்தாந்யத்3ருச்ச2யா ॥ 76 ॥

ததோ த3க்3த்4வா புரீம் லங்காம் ருதே ஸீதாம் ச மைதி2லீம் ।
ராமாய ப்ரியமாக்2யாதும் புநராயாந்மஹாகபி: ॥ 77 ॥

ஸோபி43ம்ய மஹாத்மாநம் க்ருத்வா ராமம் ப்ரத3க்ஷிணம் ।
ந்யவேத3யத3மேயாத்மா த்3ருஷ்டா ஸீதேதி தத்த்வத: ॥ 78 ॥

தத: ஸுக்3ரீவஸஹிதோ க3த்வா தீரம் மஹோத3தே4: ।
ஸமுத்3ரம் க்ஷோப4யாமாஸ ஶரைராதி3த்யஸந்நிபை4: ॥ 79 ॥

3ர்ஶயாமாஸ சாத்மாநம் ஸமுத்3ர: ஸரிதாம் பதி: ।
ஸமுத்3ரவசநாச்சைவ நலம் ஸேதுமகாரயத் ॥ 8௦ ॥

தேந க3த்வா புரீம் லங்காம் ஹத்வா ராவணமாஹவே ।
ராம: ஸீதாமநுப்ராப்ய பராம் வ்ரீடா3முபாக3மத் ॥ 81 ॥

தாமுவாச ததோ ராம: பருஷம் ஜநஸம்ஸதி3 ।
அம்ருஷ்யமாணா ஸா ஸீதா விவேஶ ஜ்வலநம் ஸதீ ॥ 82 ॥

ததோக்3நிவசநாத்ஸீதாம் ஜ்ஞாத்வா விக3தகல்மஷாம் ।
3பௌ4 ராம: ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்ட: பூஜித: ஸர்வதை3வதை: ॥ 83 ॥

கர்மணா தேந மஹதா த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் ।
ஸதே3வர்ஷிக3ணம் துஷ்டம் ராக4வஸ்ய மஹாத்மந: ॥ 84 ॥

அபி4ஷிச்ய ச லங்காயாம் ராக்ஷஸேந்த்3ரம் விபீ4ஷணம் ।
க்ருதக்ருத்யஸ்ததா3 ராமோ விஜ்வர: ப்ரமுமோத3 ஹ ॥ 85 ॥

தே3வதாப்4யோ வரம் ப்ராப்ய ஸமுத்தா2ப்ய ச வாநராந் ।
அயோத்4யாம் ப்ரஸ்தி2தோ ராம: புஷ்பகேண ஸுஹ்ருத்3வ்ருத: ॥ 86 ॥

4ரத்3வாஜாஶ்ரமம் க3த்வா ராம: ஸத்யபராக்ரம: ।
4ரதஸ்யாந்திகம் ராமோ ஹநூமந்தம் வ்யஸர்ஜயத் ॥ 87 ॥

புநராக்2யாயிகாம் ஜல்பந்ஸுக்3ரீவஸஹிதஶ்ச ஸ: ।
புஷ்பகம் தத்ஸமாருஹ்ய நந்தி3க்3ராமம் யயௌ ததா3 ॥ 88 ॥

நந்தி3க்3ராமே ஜடாம் ஹித்வா ப்4ராத்ருபி4: ஸஹிதோநக:4 ।
ராம: ஸீதாமநுப்ராப்ய ராஜ்யம் புநரவாப்தவாந் ॥ 89 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டமுதி3தோ லோகஸ்துஷ்ட: புஷ்ட: ஸுதா4ர்மிக: ।
நிராமயோ ஹ்யரோக3ஶ்ச து3ர்பி4க்ஷ ப4யவர்ஜித: ॥ 9௦ ॥

ந புத்ரமரணம் கிஞ்சித்3த்3ரக்ஷ்யந்தி புருஷா: க்வசித் ।
நார்யஶ்சாவித4வா நித்யம் ப4விஷ்யந்தி பதிவ்ரதா: ॥ 91 ॥

ந சாக்3நிஜம் ப4யம் கிஞ்சிந்நாப்ஸு மஜ்ஜந்தி ஜந்தவ: ।
ந வாதஜம் ப4யம் கிஞ்சிந்நாபி ஜ்வரக்ருதம் ததா2 ॥ 92 ॥

ந சாபி க்ஷுத்34யம் தத்ர ந தஸ்கரப4யம் ததா2 ।
நக3ராணி ச ராஷ்ட்ராணி த4நதா4ந்யயுதாநி ச ॥ 93 ॥

நித்யம் ப்ரமுதி3தா: ஸர்வே யதா2 க்ருதயுகே3 ததா2 ।
அஶ்வமேத4ஶதைரிஷ்ட்வா ததா2 ப3ஹுஸுவர்ணகை: ॥ 94 ॥

3வாம் கோட்யயுதம் த3த்வா ப்3ரஹ்மலோகம் ப்ரயாஸ்யதி ।
அஸங்க்3யேயம் த4நம் த3த்வா ப்3ராஹ்மணேப்4யோ மஹாயஶா: ॥ 95 ॥

ராஜவம்ஶாந் ஶதகு3ணாந் ஸ்தா2பயிஷ்யதி ராக4வ: ।
சாதுர்வர்ண்யம் ச லோகேஸ்மிந் ஸ்வே ஸ்வே த4ர்மே நியோக்ஷ்யதி ॥ 96 ॥

3ஶவர்ஷஸஹஸ்ராணி த3ஶவர்ஷஶதாநி ச ।
ராமோ ராஜ்யமுபாஸித்வா ப்3ரஹ்மலோகம் க3மிஷ்யதி ॥ 97 ॥

இத3ம் பவித்ரம் பாபக்4நம் புண்யம் வேதை3ஶ்ச ஸம்மிதம் ।
ய: படே2த்3ராமசரிதம் ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே ॥ 98 ॥

ஏததா3க்2யாநமாயுஷ்யம் பட2ந்ராமாயணம் நர: ।
ஸபுத்ரபௌத்ர: ஸக3ண: ப்ரேத்ய ஸ்வர்கே3 மஹீயதே ॥ 99 ॥

பட2ந் த்3விஜோ வாக்3ருஷப4த்வமீயாத்
ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ பூ4மிபதித்வமீயாத் ।
வணிக்3ஜந: பண்யப2லத்வமீயாத்
ஜநஶ்ச ஶூத்3ரோபி மஹத்த்வமீயாத் ॥ 1௦௦ ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்3ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி3காவ்யே பா3லகாண்டே3 நாரத3வாக்யம் நாம ப்ரத2ம: ஸர்க:3 ॥

********

Leave a Comment