[ஶிவ மங்க3ல்தா3ஷ்டகம்] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Tamil ப4வாய சந்த்3ரசூடா3ய நிர்கு3ணாய கு3ணாத்மநே ।காலகாலாய ருத்3ராய நீலக்3ரீவாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1 ॥ வ்ருஷாரூடா4ய பீ4மாய வ்யாக்4ரசர்மாம்ப3ராய ச ।பஶூநாம்பதயே துப்4யம் கௌ3ரீகாந்தாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 2 ॥ ப4ஸ்மோத்3தூ4ல்தி3ததே3ஹாய நாக3யஜ்ஞோபவீதிநே ।ருத்3ராக்ஷமாலாபூ4ஷாய வ்யோமகேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 3 ॥ ஸூர்யசந்த்3ராக்3நிநேத்ராய நம: கைலாஸவாஸிநே ।ஸச்சிதா3நந்த3ரூபாய ப்ரமதே2ஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 4 ॥ ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஸாம்பா3ய ஸ்ருஷ்டிஸ்தி2த்யந்தகாரிணே ।த்ரயம்ப3காய ஶாந்தாய த்ரிலோகேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 5 ॥ க3ங்கா3த4ராய … Read more