[ஶிவ மங்க3ல்தா3ஷ்டகம்] ᐈ Shiva Mangalashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Shiva Mangalashtakam Lyrics In Tamil

4வாய சந்த்3ரசூடா3ய நிர்கு3ணாய கு3ணாத்மநே ।
காலகாலாய ருத்3ராய நீலக்3ரீவாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1 ॥

வ்ருஷாரூடா4ய பீ4மாய வ்யாக்4ரசர்மாம்ப3ராய ச ।
பஶூநாம்பதயே துப்4யம் கௌ3ரீகாந்தாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 2 ॥

4ஸ்மோத்3தூ4ல்தி3ததே3ஹாய நாக3யஜ்ஞோபவீதிநே ।
ருத்3ராக்ஷமாலாபூ4ஷாய வ்யோமகேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 3 ॥

ஸூர்யசந்த்3ராக்3நிநேத்ராய நம: கைலாஸவாஸிநே ।
ஸச்சிதா3நந்த3ரூபாய ப்ரமதே2ஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 4 ॥

ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஸாம்பா3ய ஸ்ருஷ்டிஸ்தி2த்யந்தகாரிணே ।
த்ரயம்ப3காய ஶாந்தாய த்ரிலோகேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 5 ॥

3ங்கா34ராய ஸோமாய நமோ ஹரிஹராத்மநே ।
உக்3ராய த்ரிபுரக்4நாய வாமதே3வாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 6 ॥

ஸத்3யோஜாதாய ஶர்வாய ப4வ்ய ஜ்ஞாநப்ரதா3யிநே ।
ஈஶாநாய நமஸ்துப்4யம் பஞ்சவக்ராய மங்க3ல்த3ம் ॥ 7 ॥

ஸதா3ஶிவ ஸ்வரூபாய நமஸ்தத்புருஷாய ச ।
அகோ4ராய ச கோ4ராய மஹாதே3வாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 8 ॥

மஹாதே3வஸ்ய தே3வஸ்ய ய: படே2ந்மங்க3ல்தா3ஷ்டகம் ।
ஸர்வார்த2 ஸித்3தி4 மாப்நோதி ஸ ஸாயுஜ்யம் தத: பரம் ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment