[શિવ પંચાક્ષરિ સ્તોત્રમ્] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Gujarati ઓં નમઃ શિવાય શિવાય નમઃ ઓંઓં નમઃ શિવાય શિવાય નમઃ ઓં નાગેંદ્રહારાય ત્રિલોચનાયભસ્માંગરાગાય મહેશ્વરાય ।નિત્યાય શુદ્ધાય દિગંબરાયતસ્મૈ “ન” કારાય નમઃ શિવાય ॥ 1 ॥ મંદાકિની સલિલ ચંદન ચર્ચિતાયનંદીશ્વર પ્રમથનાથ મહેશ્વરાય ।મંદાર મુખ્ય બહુપુષ્પ સુપૂજિતાયતસ્મૈ “મ” કારાય નમઃ શિવાય ॥ 2 ॥ શિવાય ગૌરી વદનાબ્જ બૃંદસૂર્યાય દક્ષાધ્વર નાશકાય ।શ્રી નીલકંઠાય … Read more