[શિવ પંચાક્ષરિ સ્તોત્રમ્] ᐈ Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics In Gujarati

ઓં નમઃ શિવાય શિવાય નમઃ ઓં
ઓં નમઃ શિવાય શિવાય નમઃ ઓં

નાગેંદ્રહારાય ત્રિલોચનાય
ભસ્માંગરાગાય મહેશ્વરાય ।
નિત્યાય શુદ્ધાય દિગંબરાય
તસ્મૈ “ન” કારાય નમઃ શિવાય ॥ 1 ॥

મંદાકિની સલિલ ચંદન ચર્ચિતાય
નંદીશ્વર પ્રમથનાથ મહેશ્વરાય ।
મંદાર મુખ્ય બહુપુષ્પ સુપૂજિતાય
તસ્મૈ “મ” કારાય નમઃ શિવાય ॥ 2 ॥

શિવાય ગૌરી વદનાબ્જ બૃંદ
સૂર્યાય દક્ષાધ્વર નાશકાય ।
શ્રી નીલકંઠાય વૃષભધ્વજાય
તસ્મૈ “શિ” કારાય નમઃ શિવાય ॥ 3 ॥

વશિષ્ઠ કુંભોદ્ભવ ગૌતમાર્ય
મુનીંદ્ર દેવાર્ચિત શેખરાય ।
ચંદ્રાર્ક વૈશ્વાનર લોચનાય
તસ્મૈ “વ” કારાય નમઃ શિવાય ॥ 4 ॥

યજ્ઞ સ્વરૂપાય જટાધરાય
પિનાક હસ્તાય સનાતનાય ।
દિવ્યાય દેવાય દિગંબરાય
તસ્મૈ “ય” કારાય નમઃ શિવાય ॥ 5 ॥

પંચાક્ષરમિદં પુણ્યં યઃ પઠેચ્છિવ સન્નિધૌ ।
શિવલોકમવાપ્નોતિ શિવેન સહ મોદતે ॥

********

Leave a Comment