[ശ്രീ സൂക്തമ്] ᐈ Sri Suktam Lyrics In Malayalam With PDF

Sri suktam lyrics in Malayalam with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sri Suktam Lyrics In Malayalam ഓം ॥ ഹിര॑ണ്യവര്ണാം॒ ഹരി॑ണീം സു॒വര്ണ॑രജ॒തസ്ര॑ജാം । ചം॒ദ്രാം ഹി॒രണ്മ॑യീം ല॒ക്ഷ്മീം ജാത॑വേദോ മ॒ ആവ॑ഹ ॥ താം മ॒ ആവ॑ഹ॒ ജാത॑വേദോ ല॒ക്ഷ്മീമന॑പഗാ॒മിനീ᳚മ് ।യസ്യാം॒ ഹിര॑ണ്യം വിം॒ദേയം॒ ഗാമശ്വം॒ പുരു॑ഷാന॒ഹമ് ॥ അ॒ശ്വ॒പൂ॒ര്വാം ര॑ഥമ॒ധ്യാം ഹ॒സ്തിനാ᳚ദ-പ്ര॒ബോധി॑നീമ് ।ശ്രിയം॑ ദേ॒വീമുപ॑ഹ്വയേ॒ ശ്രീര്മാ ദേ॒വീര്ജു॑ഷതാമ് ॥ കാം॒ സോ᳚സ്മി॒താം ഹിര॑ണ്യപ്രാ॒കാരാ॑മാ॒ര്ദ്രാം ജ്വലം॑തീം തൃ॒പ്താം ത॒ര്പയം॑തീമ് ।പ॒ദ്മേ॒ സ്ഥി॒താം പ॒ദ്മവ॑ര്ണാം॒ താമി॒ഹോപ॑ഹ്വയേ॒ ശ്രിയമ് ॥ ചം॒ദ്രാം പ്ര॑ഭാ॒സാം യ॒ശസാ॒ ജ്വലം॑തീം॒ ശ്രിയം॑ ലോ॒കേ … Read more