[ശ്രീ സൂക്തമ്] ᐈ Sri Suktam Lyrics In Malayalam With PDF

Sri Suktam Lyrics In Malayalam

ഓം ॥ ഹിര॑ണ്യവര്ണാം॒ ഹരി॑ണീം സു॒വര്ണ॑രജ॒തസ്ര॑ജാം । ചം॒ദ്രാം ഹി॒രണ്മ॑യീം ല॒ക്ഷ്മീം ജാത॑വേദോ മ॒ ആവ॑ഹ ॥

താം മ॒ ആവ॑ഹ॒ ജാത॑വേദോ ല॒ക്ഷ്മീമന॑പഗാ॒മിനീ᳚മ് ।
യസ്യാം॒ ഹിര॑ണ്യം വിം॒ദേയം॒ ഗാമശ്വം॒ പുരു॑ഷാന॒ഹമ് ॥

അ॒ശ്വ॒പൂ॒ര്വാം ര॑ഥമ॒ധ്യാം ഹ॒സ്തിനാ᳚ദ-പ്ര॒ബോധി॑നീമ് ।
ശ്രിയം॑ ദേ॒വീമുപ॑ഹ്വയേ॒ ശ്രീര്മാ ദേ॒വീര്ജു॑ഷതാമ് ॥

കാം॒ സോ᳚സ്മി॒താം ഹിര॑ണ്യപ്രാ॒കാരാ॑മാ॒ര്ദ്രാം ജ്വലം॑തീം തൃ॒പ്താം ത॒ര്പയം॑തീമ് ।
പ॒ദ്മേ॒ സ്ഥി॒താം പ॒ദ്മവ॑ര്ണാം॒ താമി॒ഹോപ॑ഹ്വയേ॒ ശ്രിയമ് ॥

ചം॒ദ്രാം പ്ര॑ഭാ॒സാം യ॒ശസാ॒ ജ്വലം॑തീം॒ ശ്രിയം॑ ലോ॒കേ ദേ॒വജു॑ഷ്ടാമുദാ॒രാമ് ।
താം പ॒ദ്മിനീ॑മീം॒ ശര॑ണമ॒ഹം പ്രപ॑ദ്യേഽല॒ക്ഷ്മീര്മേ॑ നശ്യതാം॒ ത്വാം വൃ॑ണേ ॥

ആ॒ദി॒ത്യവ॑ര്ണേ॒ തപ॒സോഽധി॑ജാ॒തോ വന॒സ്പതി॒സ്തവ॑ വൃ॒ക്ഷോഽഥ ബി॒ല്വഃ ।
തസ്യ॒ ഫലാ॑നി॒ തപ॒സാനു॑ദംതു മാ॒യാംത॑രാ॒യാശ്ച॑ ബാ॒ഹ്യാ അ॑ല॒ക്ഷ്മീഃ ॥

ഉപൈ॑തു॒ മാം ദേ॑വസ॒ഖഃ കീ॒ര്തിശ്ച॒ മണി॑നാ സ॒ഹ ।
പ്രാ॒ദു॒ര്ഭൂ॒തോഽസ്മി॑ രാഷ്ട്രേ॒ഽസ്മിന് കീ॒ര്തിമൃ॑ദ്ധിം ദ॒ദാതു॑ മേ ॥

ക്ഷുത്പി॑പാ॒സാമ॑ലാം ജ്യേ॒ഷ്ഠാമ॑ല॒ക്ഷീം നാ॑ശയാ॒മ്യഹമ് ।
അഭൂ॑തി॒മസ॑മൃദ്ധിം॒ ച സര്വാം॒ നിര്ണു॑ദ മേ॒ ഗൃഹാത് ॥

ഗം॒ധ॒ദ്വാ॒രാം ദു॑രാധ॒ര്ഷാം॒ നി॒ത്യപു॑ഷ്ടാം കരീ॒ഷിണീ᳚മ് ।
ഈ॒ശ്വരീഗ്മ്॑ സര്വ॑ഭൂതാ॒നാം॒ താമി॒ഹോപ॑ഹ്വയേ॒ ശ്രിയമ് ॥

ശ്രീ᳚ര്മേ ഭ॒ജതു । അല॒ക്ഷീ᳚ര്മേ ന॒ശ്യതു ।

മന॑സഃ॒ കാമ॒മാകൂ॑തിം വാ॒ചഃ സ॒ത്യമ॑ശീമഹി ।
പ॒ശൂ॒നാം രൂ॒പമന്യ॑സ്യ॒ മയി॒ ശ്രീഃ ശ്ര॑യതാം॒ യശഃ॑ ॥

ക॒ര്ദമേ॑ന പ്ര॑ജാഭൂ॒താ॒ മ॒യി॒ സംഭ॑വ ക॒ര്ദമ ।
ശ്രിയം॑ വാ॒സയ॑ മേ കു॒ലേ മാ॒തരം॑ പദ്മ॒മാലി॑നീമ് ॥

ആപഃ॑ സൃ॒ജംതു॑ സ്നി॒ഗ്ദാ॒നി॒ ചി॒ക്ലീ॒ത വ॑സ മേ॒ ഗൃഹേ ।
നി ച॑ ദേ॒വീം മാ॒തരം॒ ശ്രിയം॑ വാ॒സയ॑ മേ കു॒ലേ ॥

ആ॒ര്ദ്രാം പു॒ഷ്കരി॑ണീം പു॒ഷ്ടിം॒ പിം॒ഗ॒ലാമ് പ॑ദ്മമാ॒ലിനീമ് ।
ചം॒ദ്രാം ഹി॒രണ്മ॑യീം ല॒ക്ഷ്മീം ജാത॑വേദോ മ॒ ആവ॑ഹ ॥

ആ॒ര്ദ്രാം യഃ॒ കരി॑ണീം യ॒ഷ്ടിം॒ സു॒വ॒ര്ണാമ് ഹേ॑മമാ॒ലിനീമ് ।
സൂ॒ര്യാം ഹി॒രണ്മ॑യീം ല॒ക്ഷ്മീം॒ ജാത॑വേദോ മ॒ ആവ॑ഹ ॥

താം മ॒ ആവ॑ഹ॒ ജാത॑വേദോ ല॒ക്ഷീമന॑പഗാ॒മിനീ᳚മ് ।
യസ്യാം॒ ഹിര॑ണ്യം॒ പ്രഭൂ॑തം॒ ഗാവോ॑ ദാ॒സ്യോഽശ്വാ᳚ന്, വിം॒ദേയം॒ പുരു॑ഷാന॒ഹമ് ॥

ഓം മ॒ഹാ॒ദേ॒വ്യൈ ച॑ വി॒ദ്മഹേ॑ വിഷ്ണുപ॒ത്നീ ച॑ ധീമഹി । തന്നോ॑ ലക്ഷ്മീഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ശ്രീ-ര്വര്ച॑സ്വ॒-മായു॑ഷ്യ॒-മാരോ᳚ഗ്യ॒മാവീ॑ധാ॒ത് പവ॑മാനം മഹീ॒യതേ᳚ । ധാ॒ന്യം ധ॒നം പ॒ശും ബ॒ഹുപു॑ത്രലാ॒ഭം ശ॒തസം᳚വത്സ॒രം ദീ॒ര്ഘമായുഃ॑ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment