[श्री वेङ्कटेश मङ्गलाशासनम्] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Hindi/Sanskrit श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् ।श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 1 ॥ लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रू विभ्रम चक्षुषे ।चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 2 ॥ श्रीवेङ्कटाद्रि शृङ्गाग्र मङ्गलाभरणाङ्घ्रये ।मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 3 ॥ सर्वावयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसाम् ।सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 4 ॥ नित्याय निरवद्याय सत्यानन्द चिदात्मने ।सर्वान्तरात्मने … Read more