[ശ്രീ വേംകടേശ മംഗളാശാസനമ്] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Malayalam ശ്രിയഃ കാംതായ കല്യാണനിധയേ നിധയേഽര്ഥിനാമ് ।ശ്രീവേംകട നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് ॥ 1 ॥ ലക്ഷ്മീ സവിഭ്രമാലോക സുഭ്രൂ വിഭ്രമ ചക്ഷുഷേ ।ചക്ഷുഷേ സര്വലോകാനാം വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 2 ॥ ശ്രീവേംകടാദ്രി ശൃംഗാഗ്ര മംഗളാഭരണാംഘ്രയേ ।മംഗളാനാം നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് ॥ 3 ॥ സര്വാവയവ സൌംദര്യ സംപദാ സര്വചേതസാമ് ।സദാ സമ്മോഹനായാസ്തു വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 4 ॥ നിത്യായ നിരവദ്യായ സത്യാനംദ ചിദാത്മനേ ।സര്വാംതരാത്മനേ … Read more