[ശ്രീ വേംകടേശ മംഗളാശാസനമ്] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Malayalam

ശ്രിയഃ കാംതായ കല്യാണനിധയേ നിധയേഽര്ഥിനാമ് ।
ശ്രീവേംകട നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് ॥ 1 ॥

ലക്ഷ്മീ സവിഭ്രമാലോക സുഭ്രൂ വിഭ്രമ ചക്ഷുഷേ ।
ചക്ഷുഷേ സര്വലോകാനാം വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 2 ॥

ശ്രീവേംകടാദ്രി ശൃംഗാഗ്ര മംഗളാഭരണാംഘ്രയേ ।
മംഗളാനാം നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് ॥ 3 ॥

സര്വാവയവ സൌംദര്യ സംപദാ സര്വചേതസാമ് ।
സദാ സമ്മോഹനായാസ്തു വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 4 ॥

നിത്യായ നിരവദ്യായ സത്യാനംദ ചിദാത്മനേ ।
സര്വാംതരാത്മനേ ശീമദ്-വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 5 ॥

സ്വത സ്സര്വവിദേ സര്വ ശക്തയേ സര്വശേഷിണേ ।
സുലഭായ സുശീലായ വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 6 ॥

പരസ്മൈ ബ്രഹ്മണേ പൂര്ണകാമായ പരമാത്മനേ ।
പ്രയുംജേ പരതത്ത്വായ വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 7 ॥

ആകാലതത്ത്വ മശ്രാംത മാത്മനാ മനുപശ്യതാമ് ।
അതൃപ്ത്യമൃത രൂപായ വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 8 ॥

പ്രായഃ സ്വചരണൌ പുംസാം ശരണ്യത്വേന പാണിനാ ।
കൃപയാഽഽദിശതേ ശ്രീമദ്-വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 9 ॥

ദയാഽമൃത തരംഗിണ്യാ സ്തരംഗൈരിവ ശീതലൈഃ ।
അപാംഗൈ സ്സിംചതേ വിശ്വം വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 10 ॥

സ്രഗ്-ഭൂഷാംബര ഹേതീനാം സുഷമാഽഽവഹമൂര്തയേ ।
സര്വാര്തി ശമനായാസ്തു വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 11 ॥

ശ്രീവൈകുംഠ വിരക്തായ സ്വാമി പുഷ്കരിണീതടേ ।
രമയാ രമമാണായ വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 12 ॥

ശ്രീമത്-സുംദരജാ മാതൃമുനി മാനസവാസിനേ ।
സര്വലോക നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് ॥ 13 ॥

മംഗളാ ശാസനപരൈര്-മദാചാര്യ പുരോഗമൈഃ ।
സര്വൈശ്ച പൂര്വൈരാചാര്യൈഃ സത്കൃതായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 14 ॥

ശ്രീ പദ്മാവതീ സമേത ശ്രീ ശ്രീനിവാസ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ

********

Leave a Comment