[ஶ்ரீ வேங்கடேஶ மங்க3ல்தா3ஶாஸநம்] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Tamil Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Tamil ஶ்ரிய: காந்தாய கல்யாணநித4யே நித4யேர்தி2நாம் ।ஶ்ரீவேங்கட நிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1 ॥ லக்ஷ்மீ ஸவிப்4ரமாலோக ஸுப்4ரூ விப்4ரம சக்ஷுஷே ।சக்ஷுஷே ஸர்வலோகாநாம் வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 2 ॥ ஶ்ரீவேங்கடாத்3ரி ஶ்ருங்கா3க்3ர மங்க3ல்தா3ப4ரணாங்க்4ரயே ।மங்க3ல்தா3நாம் நிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 3 ॥ ஸர்வாவயவ ஸௌந்த3ர்ய ஸம்பதா3 ஸர்வசேதஸாம் ।ஸதா3 ஸம்மோஹநாயாஸ்து வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 4 ॥ நித்யாய நிரவத்3யாய ஸத்யாநந்த3 சிதா3த்மநே ।ஸர்வாந்தராத்மநே ஶீமத்3-வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ … Read more