[ஶ்ரீ வேங்கடேஶ மங்க3ல்தா3ஶாஸநம்] ᐈ Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Tamil Pdf

Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics In Tamil

ஶ்ரிய: காந்தாய கல்யாணநித4யே நித4யேர்தி2நாம் ।
ஶ்ரீவேங்கட நிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1 ॥

லக்ஷ்மீ ஸவிப்4ரமாலோக ஸுப்4ரூ விப்4ரம சக்ஷுஷே ।
சக்ஷுஷே ஸர்வலோகாநாம் வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 2 ॥

ஶ்ரீவேங்கடாத்3ரி ஶ்ருங்கா3க்3ர மங்க3ல்தா34ரணாங்க்4ரயே ।
மங்க3ல்தா3நாம் நிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 3 ॥

ஸர்வாவயவ ஸௌந்த3ர்ய ஸம்பதா3 ஸர்வசேதஸாம் ।
ஸதா3 ஸம்மோஹநாயாஸ்து வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 4 ॥

நித்யாய நிரவத்3யாய ஸத்யாநந்த3 சிதா3த்மநே ।
ஸர்வாந்தராத்மநே ஶீமத்3-வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 5 ॥

ஸ்வத ஸ்ஸர்வவிதே3 ஸர்வ ஶக்தயே ஸர்வஶேஷிணே ।
ஸுலபா4ய ஸுஶீலாய வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 6 ॥

பரஸ்மை ப்3ரஹ்மணே பூர்ணகாமாய பரமாத்மநே ।
ப்ரயுஞ்ஜே பரதத்த்வாய வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 7 ॥

ஆகாலதத்த்வ மஶ்ராந்த மாத்மநா மநுபஶ்யதாம் ।
அத்ருப்த்யம்ருத ரூபாய வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 8 ॥

ப்ராய: ஸ்வசரணௌ பும்ஸாம் ஶரண்யத்வேந பாணிநா ।
க்ருபயாதி3ஶதே ஶ்ரீமத்3-வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 9 ॥

3யாம்ருத தரங்கி3ண்யா ஸ்தரங்கை3ரிவ ஶீதலை: ।
அபாங்கை3 ஸ்ஸிஞ்சதே விஶ்வம் வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1௦ ॥

ஸ்ரக்3-பூ4ஷாம்ப3ர ஹேதீநாம் ஸுஷமாவஹமூர்தயே ।
ஸர்வார்தி ஶமநாயாஸ்து வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 11 ॥

ஶ்ரீவைகுண்ட2 விரக்தாய ஸ்வாமி புஷ்கரிணீதடே ।
ரமயா ரமமாணாய வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 12 ॥

ஶ்ரீமத்-ஸுந்த3ரஜா மாத்ருமுநி மாநஸவாஸிநே ।
ஸர்வலோக நிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 13 ॥

மங்க3ல்தா3 ஶாஸநபரைர்-மதா3சார்ய புரோக3மை: ।
ஸர்வைஶ்ச பூர்வைராசார்யை: ஸத்க்ருதாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 14 ॥

ஶ்ரீ பத்3மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸ பரப்3ரஹ்மணே நம:

********

Leave a Comment